ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

TNLA လွၵ်ႇငိူတ်ႈပွင်ႉလႃႇ ၵၢင်ႉႁဵင် မိူင်းလူင် ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ႁွင်ႉထတ်းထၢမ်ပွင်ႉလႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵၢင်ႉႁဵင် ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽူႈၵေႃႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈ TNLA ဢထမ်ႇမၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် သိုဝ်ႉၽၵ်းသိုဝ်ႉၼိူဝ်ႉ ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈ တပ်ႉပႃႇတဵင်း တီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 November 2017 ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 November 2017 ၼၼ်ႉ TNLA လုၵ်ႉတၢင်းဢိူင်ႇပႃႇလႅင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ - ဢိူင်ႇၵေႃပၢဝ်သေ ၵႂႃႇသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၼ်သၢႆသိုၵ်းၶဝ် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉပွတ်း တေႃႉသၢင်ႇ - ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း(ၺွင်ႇမွင်း) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်တင်းၵူၼ်းလူင် ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇသေ ၵႂႃႇတီႉႁိူၼ်း လုင်းႁဵင် ၸၢႆးမိၼ်ႉဢွင်ႇ (ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ) ဢၢင်ႈထတ်းထၢမ် ၵဵဝ်ႇၽူႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ဢၢင်ႈပေႃႉထုပ်ႉပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၽွင်းၼၼ်ႉ လုင်းႁဵင် ၸၢႆးမိၼ်ႉဢွင်ႇ ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း၊ ပေႃးယူႇတေႉ ၺႃးပေႃႉမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းလွႆ(ပလွင်ႈ)တင်းပွင်ႉတင်းလႃႇသေ ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်း၊ ၵူၺ်းဢမ်ႇၺႃး၊ ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်လမ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆၶဝ် သင်ႇႁဵင် ၸၢႆးမိၼ်ႉဢွင်ႇ ႁႂ်ႈသိုဝ်ႉၽၵ်းၵႂႃႇသူင်ႇ တီႈတပ်ႉပႃႇတဵင်း ဝၢၼ်ႈပႃႇတဵင်း ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း တႃႇငိုၼ်း 50,000-ပျႃးၼၼ်ႉ၊ သိုၵ်းလွႆ ဢမ်ႇၺႃးတူဝ်လုင်းႁဵင်သေ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းလူင် ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၸႂ်ႉသူၵႂႃႇသူင်ႇၸရိပ်ႉႁဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇတဵင်းၼၼ်ႉ ပေႃးသူၼႂ်းၵူၼ်းလူင် ဢမ်ႇသူင်ႇၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၽႂ်တေသူင်ႇပၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်ႁဝ်းပေႃးလူႉယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၵူဝ်ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသင်ယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉသူသူင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ႁဝ်းမႂ်ငိုၼ်းသူ 50-သႅၼ်ပျႃး၊ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇၵမ်းလဵဝ်လႄႈ လႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ ငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈပၼ်၊ ၵူၺ်းသိုၵ်းလွႆ လွၵ်ႇငိူတ်ႈလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းလူင်ဝႃႈ သူထၢင်ႇႁဝ်းၵူဝ်ၽႂ် ႁဝ်းဢမ်ႇၵူဝ်ၽႂ်၊ ပေႃးသူင်ႇၶၢဝ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတူဝ်ဝႆႉၼႆသေ မီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ TNLA လႆႈမီးလွင်ႈၶျႃႉၼွၼ်းထင်ၸွမ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇသေ မီးလွင်ႈဢဝ်ၵိၼ်ၵႆႇ ၸၢႆးဢၢႆႈၺၢၼ်ႇ 1-တူဝ်၊ ၸၢႆးဢၢႆႈဢွင်ႇၸေႇယ 1-တူဝ် လူၺ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈလႆႈႁူပ်ႉၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇပွင်ႉၶၢင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- သိုၵ်းလွႆၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ်ၽႂ်၊ တေဝႃႈသိုၵ်းတႆးႁဝ်း ၶူဝ်းၶဵဝ် (SSPP/SSA) ၶူဝ်းလၢႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ပေႃႇမႃး၊ တႃႉႁႂ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇၵူၺ်းယဝ်ႉ တင်းတေလႆႈသႃႇၸႂ်ယဵၼ်ၸႂ် ဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ၸီႉသင်ႇတဵၵ်းၶၢၼ်း ႁႂ်ႈလုင်းႁဵင်တေႃႉသၢင်ႇ ၸၢႆးမိၼ်ႉဢွင်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် သိုၵ်းၽၵ်းသိုဝ်ႉၼိူဝ်ႉ သွင်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 50,000-ပျႃးသေ ၸႂ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပႃႇတဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 03-04 November 2017 ပူၼ်ႉမႃးသေ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶိုၼ်းလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07 November 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း TNLA လွၵ်ႇငိူတ်ႈပွင်ႉလႃႇ ၵၢင်ႉႁဵင် မိူင်းလူင် ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း