ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

TNLA ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ထတ်းထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်သေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈၸီႉသင်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 05 December 2017 ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ႁႅင်းသိုၵ်း 100-ပၢႆ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းယဵၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးသေယဝ်ႉ ထတ်းထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ TNLA ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ၊ လွင်ႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး RCSS/SSA လႄႈဢိၵ်ႇလၢႆလွင်ႈသေ မီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈၸီႉသင်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ်တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 09:00-မူင်းသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈမွၵ်ႈ 11:30-မူင်း၊ ပိူင်လူင် TNLA ထတ်းထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉတၢင်ႇၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵူႈလွင်ႈ TNLA ၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ (ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ)၊ ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ RCSS/SSA၊ ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉပူတ်းပႅတ်ႈ ပၢႆႉပၼ်ၾၢင်ႉ ပလွင်ႇပျီႇၼႄႇ ၸဵမ်ႇၵႂႃႇလွင်ႈယွၼ်း သၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းတမ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸူႉ) ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ TNLA ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတင်းသဵင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၾူၼ်း တင်းမူတ်းသေ ထတ်းထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ- ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်တီႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းယဵၼ်၊ ၸႂ်ႉဢိုတ်းၾူၼ်းတင်းမူတ်း၊ ထတ်းထၢမ်လွင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼိူဝ် ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ၊ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် RCSS/SSA၊ လွင်ႈပူတ်းပၢႆႉ၊ လွင်ႈဢဵင်ႇထွင်ႇၸူႉ၊ ႁွင်ႉထၢမ်တီႈၵူၼ်းလူင်၊ သိုၵ်းပလွင်ႈမီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉႁႅင်း 100-ပၢႆ၊ တၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈပႂ်ႉဝႆႉ၊ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉဝႃႈ သင်ႁၼ်တၢင်ႇထႅင်ႈၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပိုင်ႈဢိင်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇ TNLA ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တႅမ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႃႈ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း SSPP/SSA ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 December 2017 ၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပဵၼ်  ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း TNLA ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၽၢႆႇ SSPP/SSA ၵေႃႈလႆႈမီးလွင်ႈထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈဝႃႈ TNLA မီးပႃးလွင်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ မိူင်းယဵၼ် ၼႆထႅင်ႈ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးႁၢင်ႈလွင်ႈ TNLA မီးဝႆႉၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် လႆႈမီးလွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထိုင်တီႈ RCSS/SSA မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 November 2017 ၵေႃႈပႃး၊ ယူႇတီႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉသေ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈဢဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ  24 November 2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶၢဝ်ႇ TNLA လႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ လႄႈ ၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ-05 ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်သေ TNLA လႆႈထတ်းထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ ယႃႇပၼ်မီးၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈၼႆသေ ၸီႉသင်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း TNLA ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ထတ်းထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းယဵၼ်သေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈၸီႉသင်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း