ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်သႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁႅင်းသိုၵ်း 10 ၵေႃႉပၢႆ ပွမ်တူဝ် ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇသေ ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း (ၸဝ်ႈၵႃး) ဢၼ်လႅၼ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၵႂႃႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ တၢင်းႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 October 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း (ၸဝ်ႈၵႃး) 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈ ဝၢၼ်ႈမၢင်းပူး   ၵႃးသမ်ႉၵႂႃႇၵွႆ လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်သေ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တင်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ လႆႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၢင်းႁိူၼ်းယေး ၸဝ်ႈၵႃး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉမတ်ႉၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈမၢင်းပူးၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းထူပ်းတူဝ်ၶဝ် 2 ၵေႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်းသင် ယင်းပၢႆလၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ယွၼ်ႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ တေပေႃႉတၢမ်ႇငိုၼ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 550,000 ပျႃး 2 ၵေႃႉၵေႃႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း 1,100,000 ပျႃး ပေႃးသူဢဝ်ငိုၼ်း မႃးထုတ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ယႃႈမဝ်းၵမ်သင်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်သႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း