ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် 2 ၵေႃႉ ၊ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တၢင်းႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်သိပ်းသႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တူဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း လႄႈ မီးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 August 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA  ၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇ  သေ ၶျႃႉဝၢင်းလိုဝ်ႈသဝ်းတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 10 August 2017 ယဝ်ႉ တီႉမတ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ (1) ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇ (ၸၢဝ်းတႆး) (2) ၼေႃႇမႂ်ႇ (ၸၢဝ်းၶၢင်) သေ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းထုၵ်ႇတီႉမတ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ဢဝ်ဝႃႈၼႆ ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 10 August 017 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇငဝ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ် တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈၸူး တီႈဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇၼႆသေ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ထွႆဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ တင်းဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉမတ်ႉၵႂႃႇပႃးၸွမ်း ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇ သမ်ႉၵူဝ်သေ  လႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းလင် ယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး မိုဝ်းၽၢႆႇသၢႆႉ (ၽွၵ်ႈပွင်ႇၵႂႃႇ) လႄႈ တီႈႁူဝ်ၶဝ်ႇမၼ်းၸၢႆး တင်းသွင်ၽၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇ ၼႆႉ ဢႃႇယု မီး 25 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇၵျေႃႇ + တေႃႈဢေးထႃး ယူႇဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယၢမ်းလဵဝ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးသူၺ်ႇၵျႃႇ လႆႈဢဝ်တူဝ် မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၼေႃႇမႂ်ႇ (ၸၢဝ်းၶၢင်) ၼၼ်ႉသမ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းပလွင်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း သေ ဢထမ်ႇမ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်း ၼေႃႇမႂ်ႇ ၶဝ် ဢဝ်ငိုၼ်း 60 သႅၼ်ပျႃး ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် တူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၊  ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်း ၼေႃႇမႂ်ႇ      လၢတ်ႈတီႈသိုၵ်းပလွင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈမၢၵ်ႇမီးလီပဵၼ်သင် တင်းမူတ်းႁဝ်းမီးငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃးၵူၺ်း ႁႂ်ႈမီးၸႂ်မႅတ်ႉတႃႇဢီးလူသေ ပွႆႇပၼ် ၼေႃႇမႂ်ႇ လႄႈ ႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆသေ သိုၵ်းပလွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉငိုၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇပွႆႇပၼ် ၼေႃႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းယေးသင်ၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ 

ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 11 August 2017 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ် ၼေႃႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းယေး လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း