ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း မိူဝ်းလဵင်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉမေး

ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉ ၼိူဝ်ႉမူ လႄႈ  ၶဝ်ႈၽၵ်း တႃႇမိူဝ်းလဵင်ႉလုၵ်ႈ လဵင်ႉမေး တၢင်းတီႈႁိူၼ်း ယေးသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 423 ပေႃႉထုပ်ႉ တီႈၶူဝ်လူင်  ဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 July 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးဢုၵ်ႉတလ ဢႃႇယု 39 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပုင်ႇၺႃႉ + ပႃႈၼုမ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ၸၢႆးသူႉ ဢႃႇယု 32 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄး ၶဝ် 2 ၵေႃႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး ၼၼ်ႉ သူမႃးဢဝ် ၵွင်ႈႁဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆသေ ပေႃႉထုပ်ႉ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ၸၢႆးဢုၵ်ႉတလ တႅၵ်ႇ မဝ်းၼွၼ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ ၊ ၸၢႆးသူႉ သမ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မိုဝ်းပၢပ်းၼႃႈ 3 ၵမ်းလႄႈသိမ်းဢဝ်ၾူင်းၵႂႃႇ 1 လုၵ်ႈ (သၢင်ႉငိုၼ်း 130.000) ပျႃး ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်း 70.000 ပျႃးၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 July 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တင်းႁိူၼ်း ၸၢႆးဢုၵ်ႉတလ လႆႈဢဝ်တူဝ် မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း မိူဝ်းလဵင်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉမေး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA