ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵင်ၵႂၢမ်းၸီႉသင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်းမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵၵ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေယဝ်ႉ တဵင်ၵႂၢမ်းၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်လိုပ်ႈလမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တေလႆႈၸွမ်းတူၺ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းတတ်း တႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 July 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00-မူင်းထိုင် 12:00-မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵၵ်းၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇသေ တဵင်ၵႂၢမ်းၸီႉသင်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈဝႃႈ- ပေႃးသူၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၼ်သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး၊ ၶူဝ်းၶဵဝ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိုင် တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် TNLA ႁႂ်ႈႁူႉၸွမ်းၶိုတ်းတၼ်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ တေလႆႈၽွမ်ႉၵၼ် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ပႂ်ႉလိုပ်ႈလမ်းပႅတ်ႈၶဝ်၊ ၶဝ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ် တေလႆႈၸွမ်းတူၺ်းၶဝ် လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈၶဝ် တႃႇသေႇ၊ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၽၢတ်ႇသၢႆတႃ ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တဵင်ၵႂၢမ်း လၢတ်ႈပႃးလွင်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသိုၵ်းပလွင်ႈၵူၺ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇမႃးလႆႈ၊ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၶဝ်၊ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ သိုၵ်းပလွင်ႈၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA 3-ၸုမ်း ၵႆႉၵႆႉလႆႈပဵၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း (ၺွင်ႇမွင်း)၊ ဢိူင်ႇပၢင်ၸၢမ်၊ ဢိူင်ႇပဵင်းၸဵၼ်၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၵုင်း ၸဵမ်ၵႂႃႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၵႆႉလႆႈၺႃး လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်တီႈ TNLA တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵင်ၵႂၢမ်းၸီႉသင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်းမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA