ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 300 ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇ ပီႇတုၸိတ်ႉၼႂ်းဝဵင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇၼွင်ၶူဝ် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၽႄ မၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ဢိူင်ႇ 19-ဝၢၼ်ႈ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 300-ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမျဵဝ်ႉမ (ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ) ၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃ လွင်ႈၵုမ်းၵမ်တႃႈႁိူဝ်း ၼိူဝ်ၼမ်ႉမၢဝ်း ၵႂႃႇမႃးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းတႆး။

ၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃတႃႈႁိူဝ်း ၼွင်ၶူဝ် ဢၼ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၵႂႃႇသိူၵ်ႈၸူး လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 April 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 15:00-မူင်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမျဵဝ်ႉမ မွၵ်ႈ 7-ၵေႃႉ ယိပ်းတင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵႂႃႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း လၢတ်ႈတီႈတႃႈႁူဝ်းၼွင်ၶူဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ တႃႈႁိူဝ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈလတ်းၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ပီႇတုၸိတ်ႉ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ပႄႉပုၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 16:30-မူင်း ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ တီႈႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈတႃႈႁိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ- ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ တႃႈႁိူဝ်းဢၼ် ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇလႆႈႁဵတ်း လႆႈသၢင်ႈမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်သေမူႇသေၸုမ်း မႃးၵုမ်းၵမ်၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵုမ်ၵမ်ယိပ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ တႃႈႁိူဝ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ်ၼႆႉ တႄႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1928 ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢဝ်ၶူဝ်းသူၼ် ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃး ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းသေ ၵႂႃႇမႃးၶၢႆတီႈ ၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ၊ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၵႆၸမ်ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇတီႈတႃႈႁိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း၊ လတ်းၶၢမ်ႈမႃးၵေႃႈ ပီႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႈႁိူဝ်းၼွင်ၶူဝ် ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်ၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢႆလေႇလၢၼ်ႇဝႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8-ပီႊႁိမ်းႁွမ်းသေ၊ ၸူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2016 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၵူၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၶဝ်ႈၸိမ်ႁိမ်သိုဝ်ႉသေပွၵ်ႈ၊ ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 02 February 2017 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းပေႃႇတႃႇ ၵျေးၸူးၵပ်ႉပႃႇ ၼၢင်းသူၺ်ႇမုင်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸင်ႇႁူမ်ႈႁွမ်း ၸူဝ်းဢဝ်တင်း ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမျဵဝ်ႉမ ဢမ်ႇထၢမ်ၽႂ် ဢမ်ႇလႆႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶဝ်ႈၸိမ်ႁိမ်သိုဝ်ႉလေႇလၢၼ်ႇ ဢဝ်တီႈလုမ်း ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႈၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ- တႃႇတေႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉလေႇလၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈတေႇ လႆႈသၢင်ႈသင်မႃးသေလွင်ႈလႄႈ ၶဝ်သိုဝ်ႉလႆႈ ပၼ်လႆႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇသေတႃႉ တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်တႄႉ တွၼ်ႈတႃႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵႂႃႇမႃးလႄႈ တႃႈႁိူဝ်းတေၵႂႃႇလႆႈ လတ်းၶၢမ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈၸူႉႁွမ်ၵဵပ်းငိုၼ်းဢၼ် ၵူၼ်ႈႁိူၼ်းၵူႈယေးသေ လႆႈတႄႇလႆႈသၢင်ႈမႃး တင်းၼမ် လႄႈ ၶၢဝ်းႁိုင်၊ တႃႇတေသိုဝ်ႉၶိုၼ်းတႃႈႁိူဝ်း ၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႈႁိူဝ်းၼွင်ၶူဝ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမျဵဝ်ႉမၶဝ် မုင်ႈမွင်းတေလႆႈၵဵပ်းၵိၼ်ၶွၼ်ႇမၼ်း တေလႆႈၼမ်ႉမႅတ်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းၼမ်ႁႅင်းလႄႈ  လႆႈၵႂႃႇပၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇသေ သိုဝ်ႉဢဝ်တီႈ ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ယဝ်ႉလႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မီးၶႂၢင်ႉတႄႇၵုမ်းယိပ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 April 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 300 ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇ ပီႇတုၸိတ်ႉၼႂ်းဝဵင်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA