ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း လၢႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တီႈမိူင်းမွၼ်း

သင်ႇၶ လႄႈ ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်း၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႄႈ ပဢူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမွၼ်း၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ ပၵူဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတႅပ်းတတ်း တေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ပူဝ်ႇၶျူပ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈသႂ်ႇတႅၼ်းတၢင် ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း(ၶျွင်းသူင်ႇ) ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ-ၶျွင်းသူင်ႇ တီႈမိူင်းမွၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယိပ်းတင်းပၢႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶူဝ်ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း၊ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၵိုတ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႆသေ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇပဝ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 March 2017 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပၢတ်ႈသီႇ ဝၼ်းထူၼ်ႈ-19 ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 March 2017 ပူၼ်ႉမႃးသေယဝ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈ ဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ-ၶျွင်းသူင်ႇ ၵႂႃႇလူၺ်ႈမီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ- ဢမ်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း သႂ်ႇၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ- ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၵၢၼ်တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၾႅတ်ႇတႃႇရႄႇ ဢၼ်ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွၵ်ႇသၢၼ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ မီးလွင်ႈသၼ်ၶတ်း ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ယွၼ်ႉဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွၵ်ႇသၢၼ်း ၵႂႃႇဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ယွၼ်ႉဢဝ်ၸိုဝ်ႈ ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွၵ်ႇသၢၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၶူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပဵၼ်မႃးလႆႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ဝၢႆးသေပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး ဢမ်ႇၵႃး တီႈဢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ မၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈၶူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ပႄႉၵိၼ်ၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၵူၺ်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢင်ႇၸိုဝ်းၶူဝ် ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNA) ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈသၢၼ်ၶတ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈ ဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ-ၶျွင်းသူင်ႇ တီႈမိူင်းမွၼ်း ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းတၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇတတႃး(ၶျွင်းသူင်ႇ) ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း (ၶျွင်းသူင်ႇ) ၼႆသေ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈပီႊ-2015 ၼႂ်းလိူၼ်-February ၊ ငိုၼ်းႁဵတ်းၶူဝ်သဵင်ႈယူႇမွၵ်ႈ 6-မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပျႃးသေ ၶူဝ်ၼႆႉ ဢၢင်ႈပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09 April 2017 တေမႃးၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ တၢင်တူဝ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸွမ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇသၢၼ်း တေပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၵႂႃႇပိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း လၢႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တီႈမိူင်းမွၼ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA