ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 530 မိပ်ႇငႅၼ်းၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၸၢင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမယ 530 ၼမ်ႉၸၢင် ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ (တၵၶ) လွႆၵေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ရပၶ) တီႈယၼ်ႇတပ်ႉ လေႃးပိတ မိပ်ႇငႅၼ်းၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်း တဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢဝ်ထူဝ်ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉပၼ် သွင်ဝၼ်းၼိုင်ႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇၵႃး ပၢႆႈတဵၵ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းတီႈတပ်ႉသေ ဢမ်ႇလဵင်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 March 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 07:00-မူင်း ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 530 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပွတ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢႆး ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵျေႃႇလႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 20-ပၢႆသေ တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်မူဝ် လႄႈၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇ ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် 4-ၵေႃႉ ဢဝ်ထူဝ်လႃႈၵျီ 4-လမ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶဝ် တီႈတပ်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ လႄႈ လႆႈၼွၼ်းပႂ်ႉတီႈတပ်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ ၼိုင်ႈၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈဝႃႈ- တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလဵင်ႉၶဝ်ႈ ၶဝ်သီႇၵေႃႉ၊ ၶဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်၊ ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇယွၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းၸိတ်ႇဢဝ်၊ ပေႃးယဝ်ႉ လႆႈမႃးၼွၼ်းၶိုၼ်း တီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ-14 ၶဝ်သီႇၵေႃႉ လႆႈၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇပၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 50-ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်း 1-ပုင်း လႄႈ ထူဝ်ႇလိူင် ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၶွင်ၸႂ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ်၊ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၸိတ်ႇ တၢင်ႇသူင်ႇတီႈ တပ်ႉၵွင်းသၢႆး တေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 15:00-မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပွႆႇၶဝ်သီႇၵေႃႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ၵႃႈႁႅင်းလႄႈ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်သေပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶဝ်သီႇၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ 1)ၸၢႆးသူႉ ဢႃႇယု 41-ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်မူဝ်၊ 2)ၸၢႆးလုၺ်း ဢႃႇယု 30-ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်မူဝ်၊ 3)ၸၢႆးယႃႉသိၼ်း ဢႃႇယု 35-ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇ လႄႈ 4)ၸၢႆးလီႇလေႉ ဢႃႇယု 29-ပီႊ တီႈယူႇၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 530 မိပ်ႇငႅၼ်းၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၸၢင်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA