ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

TNLA ႁေႉဢိုတ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁေႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် ၵႂႃႇမႃး မူႇၸေႊ-ၵူတ်ႉၶၢႆ သေယဝ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇ ၵႃးလူင် ၵူၼ်းမိူင်း 7-လမ်း ဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်းပႃးငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃး လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၶမ်ၵၼ်ဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 March 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 07:30-မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁႅင်းသို်ၵ်းမွၵ်ႈ 10-ၵေႃႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းတဵမ်ၸုမ်ႇ ပႂ်ႉႁေႉဢိုတ်းတၢင်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ဢိူင်ႇလွႆၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် မူႇၸေႊ-ၵူတ်ႉၶၢႆ ယဝ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ မၢၵ်ႇလေႃႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉၼိူဝ်တၢင်းဝႆႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵႃးလူင် 22-မၢၵ်ႇ သၢမ်လမ်း၊ ၵႃးလူင် 12-မၢၵ်ႇ သွင်လမ်း၊ ၵႃးတႅင်ႇၼႃႇ ၼိုင်ႈလမ်း လႄႈ ထႅင်ႈၵႃးလူင် တၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၼိုင်ႈလမ်း ႁူမ်ႈၸဵတ်းလမ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလေႃႉၵႃးပွင်ႇလႄႈ ၵႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉၺႃး TNLA တဵၵ်းယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇၵူဝ်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃးဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ် လႆႈဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃး ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသို်ၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁၢင်ႈသို်ၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းသၢႆတၢင်းၵႃးသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 17:00-မူင်း လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 March 2017 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ႁိမ်းလွႆယိၼ်ႇၵွႆး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶူဝ်ၼမ်ႉၶၢႆ ဢိူင်ႇပၢင်ၵႆႇ(ၼိူဝ်) လႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း၊ တီႈသူႉၶိၼ်းသႃႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 14 March 2017 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်လင် မီးၵူၼ်းတၢႆ 2-ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3-ၵေႃႉ၊ ဝူဝ်းတၢႆ 10-တူဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း TNLA ႁေႉဢိုတ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇ