ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

TNLA ၸႂ်ႉၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၼႆသေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမေႃႇ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းၵႂႃႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇတႂ်ႈ၊ မေႃႇၼိူဝ်၊ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ 63-ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တိၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 March 2017 ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းၼၼ်ႉ TNLA ၸႂ်ႉၶေႃႈဢၢင်ႈလွင်ႈဝႃႈ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၼႆသေ မီးလွင်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း 61-ၵေႃႉယဝ်ႉသေတႃႉ တႃႇ 2-ၵေႃႉတႄႉ ထုၵ်ႇၺႃးပေႃႉပေႃႉမင်မင်သေ ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမီးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၸွတ်ႇၼႂ်း Social Media ၵဵဝ်ႇပိူင်ပဵၼ် လွင်ႈ TNLA တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူမ်ႈမီးၵူၼ်း 100-ပၢႆၼႆသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ TNLA လႆႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႄႈလွင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၺႃးတိၺွပ်း၊ ပဵၼ်တႃႇႁွင်ႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း TNLA ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 March 2017 TNLA လႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမေႃႇတႂ်ႈ၊ မေႃႇၼိူဝ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ တႃႇ 61-ၵေႃႉ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ပွၵ်ႈထိုင်ၶိုၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 02:00-မူင်း ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ထႅင်ႈတႃႇသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶမ်းလူႇ ဢႃႇယု 40-ပီႊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇၶမ်းလႅင် + ပႃႈၶမ်းယုၼ် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇၼိူဝ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းမွၵ်ႇသႅင် ဢႃႇယု 60-ပီႊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈ ၶိင်းမၢၼ်ႇသႅင်ၵျေႃႇ ၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇပွႆႇၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ TNLA လႆႈတိၺွပ်းၵႂႃႇသေ တဵင်ၵႂၢမ်းမႃးတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼၼ်ႉ TNLA ၶႂ်ႈႁူႉၶၢဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၽႂ်ၵေႃႉလႂ်ႁဵတ်းသိုၵ်း၊ ၵေႃႉလႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ သင်ဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႃႈမႃး မီးၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေတိၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ၸိူဝ်းပႆႇပွႆႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ထုပ်ႉထုပ်ႉမင်မင်ယူႇ၊ မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ သိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် မႃးၼွၼ်းတီႈမေႃႇၼိူဝ်၊ ဢဝ်တင်းတူဝ် လုင်းမွၵ်ႇသႅင် မႃးထုပ်ႉထုပ်ႉမင်၊ ၵူၼ်းမေႃႇၼိူဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းဢဝ် သၢမ်ႁိူၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇပၢႆႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမေႃႇတႂ်ႈ လႄႈ တီႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၵူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယူႇၽွင်ႈ၊ ယွၼ်ႉၵူဝ် သိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် မႃးၺွပ်းထႅင်ႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ” ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမေႃႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း 61-ၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းမႃးလၢတ်ႈၼႄသင်၊ ထၢမ်သင်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇတွပ်ႇ၊ လွင်ႈဝႃႈ ပွႆႇၶိုၼ်းဢမ်ႇပႆႇပွႆၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလွတ်ႈမႃးၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းလၢတ်ႈသင်” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 102-ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မေႃႇတႂ်ႈ၊ မေႃႇၼိူဝ်၊ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ 63-ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆး ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 39-ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း TNLA ၸႂ်ႉၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၼႆသေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမေႃႇ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းၵႂႃႇ