ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တွႆႇယႃႉႁိူၼ်းသေ တီႉမတ်ႉဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼမ်ႉၶမ်းၵႂႃႇ

ၸုမ်းသိုပ်းပလွင်ႈ TNLA ဢဝ်သဵမ်(ၶူဝ်) တွႆယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းသေ ထတ်းထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ တီႉမတ်ႉတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ပႃးၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း Bank Account ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ

ဝၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ Bank Account ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ႁူဝ်ၸူဝ်ႈမူင်းမၼ်းၵူၺ်း Bank Account ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပိုတ်ႇလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈတႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵျီႇထွင်ႇၸုၸႅတ်ႉၸႃႇ ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ

ၽူႈတႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵျီႇထွင်ႇၸုၸႅတ်ႉၸႃႇ (ကျည်ထောင်စုသစ္စာ) ပျိတိသျႃႉၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇမွင်ႇ ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 66-(ဃ) ၼၼ်ႉ လႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ The Voice ဢူးၵျေႃႇမိၼ်းသူၺ်ႇ တႄႉ တိုၵ်ႉလႆႈသိုပ်ႇတေႃႇသူႈ ၶတီးဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် တီႈဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ တၢင်းႁိူၼ်းယေး  ဢဝ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢထမ်ႇမ တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 425 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ဢိူင်ႇပၢၼ်းယိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ တဵၵ်းတဵင် ဢဝ်လၢႆးၶူဝ်းၶွင် (ငိုၼ်း) ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ  ပၵ်းတပ်ႉၼွၼ်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢွင်ႈတီႈၼႂ်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶၢႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း