ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႇတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသေမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22ႉ4ႉ2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12း00 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ247 မတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 2ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇလႅင်ႉ ဢိူင်သႅၼ်မွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပဵင်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႄႇ ၸႂ်ႉလၢႆးသိုၵ်းယဵၼ်ၵမ်ႇၾႃႇ ဢူမ်ဢိုၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

ၼႂ်းပီႊ-2017 လိူၼ်-April ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ဢိင်လူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းလူင်းၸူး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လွင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ယႃႉပႅတ်ႈ ၸွမ်ပိဝ်တႆး (လိူင်၊ ၶဵဝ်၊ လႅင်၊ ၶၢဝ်သႂ်) ၸိူဝ်းပူၵ်း/ၸိူဝ်းတိတ်း ၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး၊ ၸွမ်းလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ၊ ၸွမ်းႁိူၼ်း လႄႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်း လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈတီႈ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၸႂ်ႉသိမ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လႄႈ တီႈထုင်ႉမၢဝ်းတင်းၼမ် ပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ဢွၵ်ႇသဵင်သၢၼ်ၶတ်းမႃး ၼိူဝ် Social Media တင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 300 ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇ ပီႇတုၸိတ်ႉၼႂ်းဝဵင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇၼွင်ၶူဝ် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၽႄ မၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ဢိူင်ႇ 19-ဝၢၼ်ႈ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 300-ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမျဵဝ်ႉမ (ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ) ၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃ လွင်ႈၵုမ်းၵမ်တႃႈႁိူဝ်း ၼိူဝ်ၼမ်ႉမၢဝ်း ၵႂႃႇမႃးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းတႆး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းႁပ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းထူဝ်ႇလိၼ် ဢိူင်ႇဝဵင်းၵဝ်ႇ(ႁေႃၵဝ်ႇ) ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၽႄ မိူင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး 3-ၵေႃႉ ၸွမ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းႁပ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵလႃးပၢင်ၵေႃႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယိုဝ်းတၢႆ 1-ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် 4-ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်ႉထၢၼ်ႇႁိၼ်

ၸဝ်ႈသင်ႇၶ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် 4,000-ပၢႆ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းႁိၼ်ႁႄႈ တင်းပိုၵ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သၽႃႇဝတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၶူဝ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉလႅဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း