ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၼၢႆး လႄႇႁွၼ်ႈတဵၵ်းၶၢႆ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူၺ်ႈၵႃႈယႂ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-248 မိူင်းၼၢႆး ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-2 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ရလၶ) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢဝ်တင်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈသေ လႄႇႁွၼ်ႈထွင်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼႆသေ တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုဝ်ႉဢဝ် လူၺ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ႁဵတ်းလိၼ်တပ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ-569  ၵဵင်းတွင်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ မၢႆ-17 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ရပၶ) တူၼ်ႈတီး လွမ်ႉႁူဝ်ႉ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တၢင်းၵႂၢင်ႈ 100-ဢေႇၵပၢႆ ဢဝ်ႁဵတ်းတီႈလိၼ် ဢွင်ႈပၵ်းတပ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် မတ်ႉဢဝ်ၵႂၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း ထုတ်ႇၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶိင်းႁဵင်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈလိုမ်းတူဝ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-ဝၼ်း ၶိင်းႁဵင်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ သႅၼ်မွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉပၼ် လုၵ်ႈဝၢၼ်ႈ 2-ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလိုမ်းတူဝ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵႆႉႁဵတ်းလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼိူဝ်လုၵ်ႈဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ တင်းၼမ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတိူင်ႇလၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်သႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁႅင်းသိုၵ်း 10 ၵေႃႉပၢႆ ပွမ်တူဝ် ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇသေ ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း (ၸဝ်ႈၵႃး) ဢၼ်လႅၼ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၵႂႃႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ တၢင်းႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း 100 သႅၼ်ပျႃး တေႃႇ 200 သႅၼ်ပျႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 October 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵေႃႉဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင်းလၢႆမိုဝ်း သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၵႂႃႇၸူး တီႈၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ တၢင်းၶၢႆ (ကုန်စုံဆိုင်) / ပၢင်တေႃႇလွင်း ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇ သၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း