ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ လႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၽႃႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA မီးလွင်ႈႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၽႃႇ မၢၵ်ႇယဵပ်ႇတင်းၼမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈဢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႆႉၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃး/ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼုင်ႈၶူဝ်းၽၵ်းၵႃႇသေ ပႂ်ႉတီႉမတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင် ၶၢင် ဢိူင်ႇၼွင်ၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လုၵ်ႉၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇမူႇၸေႊ) မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈသၢႆသိုၵ်း (တပ်ႉ) မီးလွင်ႈလၵ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈ တီႈၼႂ်းသၢႆသိုၵ်း (တပ်ႉ) ၶမယ 577 မိူဝ်ႈၽွင်း ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ လႄႈ ဢိူင်ႇဝၢင်ႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၵႂႃႇလၵ်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူဝ်ပူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ရၵတ(ရကသ)-1 ငဝ်ႈတပ်ႉပထူး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 40-ၵေႃႉသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းယဝ်ႉ တီႉဢဝ်လၢႆၵႂႃႇ ၵႆႇ လႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉႁႅမ် ထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 6-ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း လူၺ်ႈလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်သေ ပေႃႉႁႅမ်ပၼ် တႃႇသွင်ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း