ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ပျီႇတုၸိတ်ႉ 758 ဢထမ်ႇမယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ 758 ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ဢထမ်ႇမၸီႉသင်ႇထိုင် လုင်းၵၢင်ႉလုင်းႁဵင်ဢိူင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူၼ်း တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇသူင်ႇပၼ် ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵူၼ်းတေဢဝ်ငိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၺွပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီသေ ပူၼ်ႉၵႂႃႇဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ-လႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ႁႅင်း 150-ပၢႆ ပႃးၶိူင်ႈယိင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈလွႆၵၢင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလႅင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3-ၵေႃႉ သုပ်းၶူဝ်းသိုၵ်းပၼ်သေ လတ်းထိူၼ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းယွၼ်းၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ တီႉၺွပ်းပႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇၵူဝ်သေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 278 ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းသေ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁေ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-278 ငဝ်ႈတပ်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ႁႅင်း 40-ပၢႆ ၵႂႃႇၶျႃႉၼွၼ်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၵ်ႇ ဢိူင်ႇယၢင်းႁႆႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇသေ ဢထမ်ႇမ ဢဝ်လၢႆၽိုၼ်း လႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႉၶၢင်း ဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈႁၢင်ႈမၢၵ်ႇပႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁေ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မၢၵ်ႇ TNLA တႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၽူဝ်မေး တၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းပလွင်ႈ သွင်ၽူဝ်မေး တီႈယူႇဝၢၼ်ႈႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ဢၼ်ၵၢင်ႁၢင်ႈဝႆႉ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ် လူႉတၢႆၵႂႃႇ တင်းသွင်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

PNO တီႉၺွပ်းပေႃႉႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း (PNO) ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသေႃႇတေႃး ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းပေႃႉႁႅမ်ပၼ်ယဝ်ႉ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈဢဝ်ငိုၼ်း 100,000-ပျႃး ၵႂႃႇထုတ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း