ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း

ႁၢင်ႈ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ-527 မိူင်းသၢတ်ႇ လႄႈတင်း ပီႇတုၸိတ်ႉ မွင်ႇတူဝ်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်မွၵ်ႈ 40-ၵေႃႉသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၵဝ်းယႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ သုမ်းတႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 4-သႅၼ်ပၢႆပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်း TNLA

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၸိသင်ႇၶၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းဝွင်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၽႄ မိူင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 March 2017 ဝၼ်းသုၵ်းတေမႃးၼႆႉ တေၶဝ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸၢႆး တေဢဝ်ၼၢင်းယိင်း ၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉၵူဝ်သေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း လၢႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တီႈမိူင်းမွၼ်း

သင်ႇၶ လႄႈ ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်း၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႄႈ ပဢူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမွၼ်း၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ ပၵူဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတႅပ်းတတ်း တေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ပူဝ်ႇၶျူပ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈသႂ်ႇတႅၼ်းတၢင် ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း(ၶျွင်းသူင်ႇ) ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ-ၶျွင်းသူင်ႇ တီႈမိူင်းမွၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 530 မိပ်ႇငႅၼ်းၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၸၢင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမယ 530 ၼမ်ႉၸၢင် ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ (တၵၶ) လွႆၵေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ရပၶ) တီႈယၼ်ႇတပ်ႉ လေႃးပိတ မိပ်ႇငႅၼ်းၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်း တဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢဝ်ထူဝ်ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉပၼ် သွင်ဝၼ်းၼိုင်ႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇၵႃး ပၢႆႈတဵၵ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းတီႈတပ်ႉသေ ဢမ်ႇလဵင်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

TNLA ႁေႉဢိုတ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁေႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် ၵႂႃႇမႃး မူႇၸေႊ-ၵူတ်ႉၶၢႆ သေယဝ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇ ၵႃးလူင် ၵူၼ်းမိူင်း 7-လမ်း ဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်းပႃးငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃး လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၶမ်ၵၼ်ဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း