ၶၢဝ်ႇပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းမေႃယႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈလုမ်းလႃးယူတ်းယႃပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လၢႆတီႈ

ၸုမ်းမေႃယႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃ လုမ်းလႃးပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆတီႈလၢႆဝၢၼ်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 February 2018 လႆႈလူင်းယူတ်းယႃပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆပဝ်း၊ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တင်းၼမ်သေ လႆႈယူတ်းယႃပၼ် ၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇ 39-ၵေႃႉ၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈၸႅၵ်ႇပၼ် ယႃႁႅင်းတႃ၊ ယႃၶႃႈမႅင်းတွင်ႉ၊ ယႃၵိၼ်လႄႈယႃသမ်း ပၼ်တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ-09 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ သမ်ႉလႆႈလူလွမ်ယူတ်းယႃပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈလိၼ် ဢိူင်ႇႁူဝ်လွႆ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၵႂႃႇထႅင်ႈဢမ်ႇၵႃး၊ လႆႈသမ်းၶဵမ်ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇ 38-ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈၸႅၵ်ႇပၼ် ယႃႁႅင်းတႃ၊ ယႃၶႃႈမႅင်းတွင်ႉ ယႃၵိၼ်လႄႈယႃသမ်း ပၼ်တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃ ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သွင်ဝၢၼ်ႈသွင်သူၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းသႅၼ်းမႃႇမၼ်ႈႁႅင်းၵိုမ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇၽွင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တီႈဢၼ်ၸုမ်းမေႃယႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈလုမ်းလႃးယူတ်းယႃပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၵႆႁူင်းယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃသေ မီးပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄပႃး လၢႆးလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းမေႃယႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈလုမ်းလႃးယူတ်းယႃပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လၢႆတီႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA