ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁဵတ်းႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈ မီး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူင်းတူၺ်းထိုင်သေပွၵ်ႈ

သင်ႇၶၸဝ်ႈ မူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းပၺ်ႇၺႃႇမႂ်ႇသေ ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁႂ်ႈပေႃးမီးႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈႁဵၼ်းဢဝ်ပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉမေႃ ၼင်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇရိၼ်ႇ မူၺ်ႇတေႃႇ၊ ၸဝ်ႈၶူးမႃႇႁႃႇပၼ်းယ လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူႇၶၢမ်ႇ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တီႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝဵင်းမိူင်းၵို်င် ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ သၢင်ႈႁဵတ်းပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵၼ်းသွၼ် မီးပၢႆးႁူႉမေႃ ပၺ်ႇၺႃႇ။

ဝၼ်းထီႉ 22.May.2014 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈြသႃႇလူင် ၼႃႇယၵ ၸႄႈဝဵင်း လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း၊ လုင်းၸၢႆးလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ြသႃႇမႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းဝဵင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆးၵႂႃႇ ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 60ၵေႃႉ။ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇရိၼ်ႇ မူၺ်ႇတေႃႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတိူင်ႇပၢင်ႇ တင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆးသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုင်သၢင်ႈ ပူၵ်းသဝ်မင်ႇၵႃႇလႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇ ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1.May.2014 ၼႃႈလိူၼ်May ၼၼ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆးၼႆႉ
(1)    ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ၶဝ် ၵူႈၵေႃႉ မီးပၢႆးႁူႉႁၼ် ပၺ်ႇၺႃႇၵႂၢင်ႈယႂ်ႇ မိူၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း၊
(2)    ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊
(3)    ယွၼ်ႉၵူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး မီးလွင်ႈၸႂ်လဵၵ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉပဵၼ်ပႃး ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇရိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ သင်ဝႃႈပႆႇမီးလႆႈၶူးသွၼ် တႃႇသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸိုင်ႈ တေဢဝ်လိၵ်ႈတႆးသေ ၶဝ်ႈသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈႁဵၼ်းသွၼ်သေ မေႃလိၵ်ႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၶဝ်ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉႁိူၼ်းၶၢႆႉယေးသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်းယူႇတီႈမိူင်းထႆး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆးၶဝ် လႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းသင်၊ လိူဝ်သေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇႁႅင်းႁဵတ်းမေႃမိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆ ၸဝ်ႈၶူးမႃႇႁႃႇပၼ်းယ လၢတ်ႈတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်မီး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီး လွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် တူၺ်းထိုင်သင်မႃး သေလွင်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁဵတ်းႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈ မီး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူင်းတူၺ်းထိုင်သေပွၵ်ႈ