ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၸွႆႈထႅမ်သွင်ပွၵ်ႈ တႃႇသွင်ပၢႆး။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း လႆႈတၢင်တူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 February 2018 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ပူၼ်ႉမႃး။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်း လႆႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် သၢမ်သႅၼ်ပျႃး (300,000-Ks) ပုၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸိူဝ်းတူၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ပွတ်းႁူးသူၼ် ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00-မူင်း သိုပ်ႇယိုၼ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ပိုၼ်ႈတႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ထႅင်ႈတႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း ပႅတ်ႇသႅၼ်ပျႃး (800,000-Ks) ၼႆႉၵေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ မုၵ်ႉၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း သွင်ၵွၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မူႇၸေႊ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇယိုၼ်ႈသူင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA တီႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ တီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-11 ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးမၢဝ်ႇတႆး ထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်း ၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇသေ ၸွႆႈထႅမ် ဝႃႇတိၼ်(မူင်တိၼ်)၊ ၽႃႈၸဵတ်ႉၼႃႈ၊ ၵူၼ်ဢုၼ်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 2,240,000-ပျႃး ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ထုင်ႉမၢဝ်းသေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းၵတ်း ပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႆႉယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇသွင်တပ်ႉၵွင် မိူၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇၵႃး မီးၵႂၢမ်းမင်ႇၵလႃႇ ထွင်ထိုင်ပႃးထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA