ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈၶမ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႇၶဝ်ႈၶမ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 71-ပီႊ ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ပဵၼ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလဵင်ႉလူ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 February 2018 တီႈပၢင်ႁူင်းႁေႃးလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈတၢင်တူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း  ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ 

ပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈၶမ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  18:00-မူင်းထိုင် 19:00-မူင်းၼၼ်ႉ  မီးၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAO  ၸိူဝ်းပဵၼ်  ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU-PC, PNLO, LDU, NMSP, RCSS လႄႈ ၽူႈၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈပွင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽွင်းလူင်၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉၸွမ်းၵၼ်တင်းၼမ်။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ႁွတ်းၽႅဝ်ၼႂ်းပၢင်သေ တူင်ႉတၵ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵူႈၸုမ်း ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈၶမ်ႈ၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈမီးတၢင်းၵႃႈၼႄလွင်ႈ ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ဝၢႆးပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉယဝ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၾိင်ႈငႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်းၶဝ် ၵႃႈၼႄပၼ် တၢင်းၵႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ယၢင်း၊ တႆး၊ ရၶႅင်ႇ၊ မွၼ်း၊ မၢၼ်ႈ၊ ယၢင်းလႅင် ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၵႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၶိူဝ်းသေယဝ်ႉ ၼႄလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်း ၶွပ်ႇတဵမ် 71-ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈၶမ်ႈႁူမ်ႈမူႇ မၢႆတွင်းဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီႊၼႆႉၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၼၢႆႇထေႃးမုၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ၵျႃႇၶုၼ်ႇသႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) ၸိူဝ်းတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 February 2018 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈၶမ်ႈၸွမ်း ၸုမ်း EAO ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-3 RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈၶမ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA