ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၸၢႆးမၢဝ်ႇတႆး ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ပွတ်းႁွင်ႇ 2-တပ်ႉ

ၸၢႆးမၢဝ်ႇတႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်မၢဝ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်းသေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းၵတ်း ပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႆႉယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇသွင်တပ်ႉၵွင် ဢမ်ႇၵႃး မီးၵႂၢမ်းမင်ႇၵလႃႇ ထွင်ထိုင်ပႃးထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ဝႃႇတိၼ်(မူင်တိၼ်) 1,000-ၵူႈ (သၢင်ႉငိုၼ်း 6-သႅၼ်ပျႃး)၊ ၽႃႈၸဵတ်ႉၼႃႈ 1,000-ၽိုၼ် (သၢင်ႉငိုၼ်း 10-သႅၼ်ပျႃး)၊ ၵူၼ်ဢုၼ်ႇ 160-ၽိုၼ် (သၢင်ႉငိုၼ်း 6-သႅၼ် 4-မိုၼ်ပျႃး) ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း တီႈၸၢႆးမၢဝ်ႇတႆး ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမႅၼ်ႈ 2,240,000-ပျႃးသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 February 2018 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ပီႈၸၢႆးမၢဝ်ႇတႆး ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈယွၼ်းသူး ၵႂၢမ်းမင်ႇၵလႃႇ ထိုင်ပႃး ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸိူဝ်းတူၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၵႂႃႇဝႃႈ- ႁႂ်ႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ လွတ်ႈၽေးၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉပွႆးတိုၵ်း လႄႈ ၽူႈၶဵၼ်သေၵမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 February 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ (ထုင်ႉမၢဝ်း) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႆႉယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၸၢႆးမၢဝ်ႇတႆး ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ပွတ်းႁွင်ႇ 2-တပ်ႉ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA