ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

သင်ႇၶလႄႈ တၵႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုတ်ႇၸၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ MAMA လႄႈ ပႃႈဢႅပ်ႇ ထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။

ၶဝ်ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 January 2018 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် တင်းၼၵ်း 13-တၢၼ်ႇ၊ ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ MAMA လႄႈ ပႃႈဢႅပ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ပုၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 December 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉထႆး ဢၼ်တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းၵၢၼ်လူင် ယႃႈတႃးၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး သွင်ၽူဝ်မေးၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ် တူဝ်ယူႇလီမူတ်းသႂ် လႄႈ သိူဝ်ႈၵူၼ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႅင်း 60,000-ဝၢတ်ႇ ထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မိူၼ်ၵၼ်။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းၼမ်ၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ငိုၼ်းတွင်းထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်းၼမ်တင်းလၢႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ပီႈၼွင်ႉထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA