ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5-ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ မိူင်းၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်သေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း 5-ၵေႃႉ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း ၼႂ်းလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉၸုမ်းလူင်-11 တီႈၵွင်းလွႆမၢၼ်းတၢပ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽင်(မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ) ထပ်းၵၼ်သွင်ၵမ်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈၵႂႃႇသူင်ႇယူတ်းယႃ ထိုင်တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇၽင်လိၼ် 5-ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျၢပ်ႈ သီႇၵေႃႉပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ၊ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 January 2018 သေ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈဢွၼ်တၢင်း ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽွင်းယုၵ်ႉဢဝ်တူဝ်ၵေႃႉမၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၽၢႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႆႈၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းႁႃႈၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် သီႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၶွင်ႇတွင်ႇ၊ ဢူးတၢႆႇၸႄႇ၊ ဢူးယဵင်းယေႃႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶရိတ်ႉၶၢင် (KBC) ဢူးၸွင်းၶွင်ႇ ထႅင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉၸိုဝ်ႈ ဢူးၶျႃႇလၢဝ်ႇၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ KIA, TNLA, MNDAA, AA ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵူဝ်း (ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျၢပ်ႈ) မိူဝ်ႈလိူၼ်-November ႁၢင်ပီႊ-2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျၢပ်ႈ တင်းဝၢၼ်ႈ (ဢၼ်ပႃးၶဝ်ႁႃႈၵေႃႉ) ၸင်ႇလႆႈပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျၢပ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵိုတ်းဢဝ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်း လဵင်ႉၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းသေ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉၵူဝ်မၢၵ်ႇ ဢၼ်ၵၢင်ႁၢင်ႈဝႆႉ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းၵၼ်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5-ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ မိူင်းၶႄႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA