ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး(TYO) တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽူၺ်ႇဝ်ႂၸၢမ်းၵၢမ်ႇထီႇဢွင်ႇပႃႇေလႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/11/2017 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ႈလႆႈပိုတ်ႇၽူၺ်ႇဝ်ႂထီႇဢွင်ႇပႃႇေလႇ  ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းေႁႃးေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈ ၾိင်ႈႄငႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈ ၾိင်ႈႄငႈတႆး လုင်းၸၢႆးမိၼ်ႉတဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈေသပိုတ်ႇၽူၺ်ႇၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႆႉလႆႈေတယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်း ေသယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:00မူင်း။ ဝ်ႂထီႇဢွင်ႇပႃႇေလႇၼႆႉ လႆႈဢိတ်ႇၽိမ်းဢွၵ်ႇၼိုင်ႈသႅၼ်ဝ်ႂ (100,000) ေသ  ဢၼ်လႆႈၶၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပႅတ်ႇႁဵင်သွင်ပၢၵ်ႇသီႇသိပ်းသီႇဝ်ႂ (18,244) ႄလႈ ဢၼ်ၶၢႆဢမ်ႇဢွၵ်ႇေသ ၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇၼိုင်ႈႁဵင်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းႁူၵ်းဝ်ႂ (81,756 ) ဝႃႈၼႆ။ 

ဢွၼ်တၢင်းေတပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝ်ႂထီႇၼၼ်ႉေၵႃႈ မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ႄယး) ႄလႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈပႃးၸ်ႂသူၼ်ၸ်ႂ ၸိူဝ်းမႃးပ်ႂႉတူၺ်းၼၼ်ႉ မႃးထတ်းထွင်ႇတူၺ်းဝ်ႂႇၸွင်ႇထီႇ ဢၼ်ေတပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉေသ ၸွင်ႇၵွႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ဢၼ်ေတႉမၼ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလုင်းၸၢႆးႁၢၼ်ႇလၢတ်ႈေၼဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႄတႉဢၢင်ႈေတႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈ လိူၼ်Julyဝၼ်းထီႉ2ပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမႃး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈလႆႈ 2ပီႊတဵမ် ၵူၺ်းၼႃႇဢမ်ႇပဵၼ်မႃးမိူၼ်ၼင်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်း တီႈၼ်ႂးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မူိဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉေသဢမ်ႇၵႃး ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶၼ်ႄလႈ ဢမ်ႇမီးၽ်ႂသိုဝ်ႉဝ်ႂၸၢမ်းၵၢမ်ႇၼမ်ေသ ဢမ်ႇပဵၼ်ၽုၺ်ႇမႃးလႆႈဝႃႈၼႆ။ 

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ '' ၶ်ႂႈၾၢၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းသိုဝ်ႉဝ်ႂၸၢမ်းၵၢမ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းဝ်ႂၸၢမ်းၵၢမ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းေမႃ ဢမ်ႇေပႃးတဵမ်ထူၼ်ႈႄလႈ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမီးၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ေၵႃႈ ယွၼ်းၼွမ်းတူဝ်ေတႃႇပီႈၼွင်ႉတၢင်းၼမ်ေသ ဢမ်ႇၵႃးဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉေၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတိူဝ်ႉပွၵ်ႈေၵႃႈဢဝ်ေသ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉပွၵ်ႈၼႆေၵႃႈ ႁ်ႂႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ဝႃႈလူႇပၼ် ၼ်ႂးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁ်ႂႈလႆႈပဵၼ်တႃႇၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈေၽးၶဝ်ႄလႈသင် တႃႇေတ ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၵၢၼ်ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႄလႈသင်ၼႆ ႁ်ႂႈပွင်ႇၸ်ႂပၼ်ေသၵမ်း"ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး(TYO) တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽူၺ်ႇဝ်ႂၸၢမ်းၵၢမ်ႇထီႇဢွင်ႇပႃႇေလႇ