ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သဵင်ႈမုၼ်

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၵေႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ၽွင်းဢႃႇယုလႆႈ 57-ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးမူၼ်း လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၵႅပ်ႈ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇသေယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၵ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ-4 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ လႆႈသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 05 December 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 15:30-မူင်း။

လုၵ်ႈလၢင်းပီႈၼွင်ႉ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07 December 2017 ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းတႆး မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ လႄႈ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လုင်းလၢႆးမူၼ်းၼႆႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸၢႆးလဵၵ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ- လုင်းမူၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ-1988 (ပီႊၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽွင်းၽူႈၼမ်းႁဝ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ဝၢႆးမႃးပဵၼ်ၵႂႃႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၽွင်းၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးမူၼ်း လႆႈတႄႇပဵၼ်ၽူႈသူၼ်းတုမ်၊ ၼႂ်းပီႊ-2012 ၽွင်းမႄးၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (ဝၢႆးၽူႈၼမ်း SNLD ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ)ၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၶိုၼ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ မႄးၶဝ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆးၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းသေ လုၵ်းၸၢႆးမူၼ်း ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ လုင်းၸၢႆးမူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃဝႆႉၸႂ်ယဵၼ်ယဵၼ် ၽွင်းထူပ်းပၼ်ႁႃ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃၵပ်းသိုပ်ႇလီ၊ ၵူၼ်းႁၵ်ႉႁွမ်ၼမ်၊ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ မီးလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၼမ်၊ ပဵၼ်ၽူႈဢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝႆႉပၼ် ၵူတ်းၵတ်ႉသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ တင်းၼမ်လႄႈ တီႈလုင်းၸၢႆးမူၼ်း သဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်သုမ်းၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးလီ ယႂ်ႇလူင်ပုၼ်ႈတႃႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢႃႇရိယ(လုင်းၶဵဝ်ၶမ်း) + ပႃႈၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉယႂ်ႇသုတ်း မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပႃႈၼၢင်းတိၼ်းတိၼ်းလၢႆႇ 4-ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သဵင်ႈမုၼ်