ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

RCSS ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် Computer တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵၢၼ်သွၼ် ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (Computer) ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းပၢင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07 November 2017 ၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 November 2017 ဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈႁၢင်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (Ethnic Peace Resources Project – EPRP) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶူးသွၼ် 2-ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈ သြႃႇဢွင်ႇၽဵဝ်း လႄႈ သြႃႇပျေႉၽျဵဝ်းတူႇ ၵႂႃႇပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ၊ ၵၢၼ်ပေႃႉလိၵ်ႈ၊ Photoshop၊ လၢႆးၵႄႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်း DVD၊ လၢႆးၸႂ်ႉၸိုဝ်းဢီးမေးလ် ၸဵမ်ၵႂႃႇ လွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ၼႂ်းပၢၼ်ဢၢႆႇထီႇၼႆသေ တီႈၵၢၼ်သွၼ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈသွၼ် 13-ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းလွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်း ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သွၼ်ၵဵပ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉသႃသူင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ် (Media) ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November 2017 ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ RCSS ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် Computer တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA