ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ထိုင် RCSS/SSA

ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2-ၵေႃႉ ႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ် သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်မီးၼိူဝ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November 2017 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈလႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သွင်ၵေႃႉႁူမ်ႈငိုၼ်း ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 500-ယွမ်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ ႁူမ်ႈသွင်ၵေႃႉ 1,000-ယွၼ်ႇ လႆႈသိုဝ်ႉ သပ်ႉပျႃႇ လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတၢင်းတိုဝ်း လွင်ႈမူတ်းသႂ်သေ လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈဝႆႉတီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS မူႇၸေႊ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်တႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်မီးတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢၢႆႈလႅင်း လႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်းလဵင်ႉတွင်ႉ ႁင်းၵူၺ်းတူဝ်ၵေႃႉလဵဝ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၶူၺ်းမိၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈယုၼ်ၼၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09 November 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်းၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းထိုင် ၼႃႈႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ထိုင် RCSS/SSA

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA