ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်သိုဝ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ 13-ၸႄႈဝဵင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉႁႃသူင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ် (Media) တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ RCSS ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ 13-ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းတႆး-မိူင်းၶၢင် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်။

ပၢင်သွၼ် လႆႈတႄႇၸတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November 2017 သေ တေသွၼ်ၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 November 2017 တင်းႁိုင် 7-ဝၼ်း၊ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၵျွၵ်းမႄး၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ မိူင်းမိတ်ႈ၊ မိူင်းလူင်၊ မိူင်းၵုတ်ႈ၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းပွၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ၊ မိူင်းယၢင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် 27-ၵေႃႉ (ၸၢႆး-17 ယိင်း-10)။

မိူဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ မီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွမ်ႇမတီႇ ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PMC) RCSS ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ-6 (RCSS/SSA) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ / ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ RCSS ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း၊ ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ(IT) RCSS ၸၢႆးတိုၼ်းလီ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်သွၼ်၊ ၽွၼ်းလီၵၢၼ်သိုဝ်ႇ၊ ၵၢၼ်ႁပ်ႉသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၢႆႇထီႇ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်သိုဝ်ႇသေ ၽူႈၵွၼ်း/ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း လႆႈဢဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ သပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇဝႃႈ- သိုဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉပဵၼ်သင်၊ ပဵၼ်ႁဝ်းသိုဝ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းႁူႉဝႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း မၼ်းၶႂ်ႈလႆႈဢီႈသင် မၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ်သင်၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈသိုဝ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းသင် မၼ်းပဵၼ်သင်ယူႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်သိုဝ်ႇယဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းမီးၼႂ်းမိုဝ်းသိုဝ်ႇ (Media) ၼႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင် လႆႈႁဵၼ်းသွၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ႁပ်ႉႁႃသူင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်ၵူႈလွင်ႈ၊ ၵၢၼ်ထၢႆႇ Videos လႄႈ ၵၢၼ်တတ်းတေႃႇ၊ ၵၢၼ်ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ - Photos လႄႈ ၵၢၼ်လူင်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ပေႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်သိုဝ်ႇယဝ်ႉ တေမီးလွင်ႈၽိုၵ်းသွၼ်ပႃး တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ၵႃႈလၢႆးမိုဝ်း၊ လၢႆးၶွၼ်ႉ၊ လၢႆးလႅဝ်း လႄႈ တၢင်းၵႃႈၸွမ်းၽဵင်း “ၽူဝ်တမ်ႇငႃႉ”၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်းၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်သိုဝ်ႇ RCSS တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူၼ်ႈပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်သိုဝ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ 13-ၸႄႈဝဵင်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA