ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၶူဝ်ၽႅၼ်တႃႈသၢင်း ယွၼ်ႉၽၢႆၽႃႁိၼ် တီႈၸၼ်ထိင်းသၢႆၸိူၵ်ႈလဵၵ်းၵူၼ်ႇ

ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆၽႃႁိၼ် တီႈဢၼ်ၸၼ်ထိင်းဝႆႉပၼ် သၢႆၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ၶူဝ်ၽႅၼ်လူင်တႃႈသၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈ မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၵႂႃႇမႃးၸူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈၶိူင်ႇၶမ်ႉငဝ်းလၢႆး ၶူဝ်တႃႈသၢင်းဝႆႉၼႆ Engineer ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 October 2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ-11 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 06;00-မူင်း ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆၽႃႁိၼ် ဢၼ်ၸၼ်ထိင်းပၼ် သၢႆၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ၶူဝ်ၽႅၼ်လူင်တႃႈသၢင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇပင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ တၢင်းယၢဝ်း 30-ထတ်း၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈ 60-ထတ်းလႄႈ မိူဝ်လဵဝ်ၼႆႉ လိူဝ်သေၵူၼ်း လႄႈၵႃးဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ၵႃးလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ၽႅၼ်လူင်တႃႈသၢင်ႈ ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ-1991 သေယဝ်ႉ တၢင်းယၢဝ်းမီး 900-ပေႇ၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 29-ပေႇ ပဵၼ်ၶူဝ်ၽႅၼ်လူင် ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇတေမႄးၵုမ်းၵေႃႇ တီႈဢၼ်လႆႈၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းတီႈလုမ်း Engineer ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်း ၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶူဝ် 12 သေယဝ်ႉ တိုၵ်ႉႁဵတ်းလွင်ႈပွင်သၢင်ႈဝႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၶူဝ်ၽႅၼ်တႃႈသၢင်း ယွၼ်ႉၽၢႆၽႃႁိၼ် တီႈၸၼ်ထိင်းသၢႆၸိူၵ်ႈလဵၵ်းၵူၼ်ႇ