ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇ တေမီးပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

သိုၵ်းထႆး ၵေႃးဢေႃးလေႃးမေႃးၼေႃး ၽၵ်းသီႇသူၼ်ၼ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇသေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႇ ႁိမ်သူးထီႉ 1 ၵၼ် ဢွင်ႈတီႈ သၼမ်ၵီးလႃး ၸဵတ်းလွႆႉပီႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 27/28/29 October 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ႁိမ်သူးထီႉ 1 ၵၼ်ၼၼ်ႉ မီး 8 ၸုမ်း ပႃးဝႆႉ ၸၢဝ်းတႆး ၸုမ်း ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမိုတ်ႈ ၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈမေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢၼ်ၶႄႉၶႅင်ႇပႄႉၵူႈၸုမ်းသေ လႆႈထီႉ 1 ၵႂႃႇၼၼ်ႉ  မီးသူး ငိုၼ်းထႆး 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ လႆႈႁူႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႆ ၊ ပေႃးထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ တေမီးတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ ၽႂ်မၼ်းလႄႈ မီးပႃးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇ တေမီးပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ