ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

RCSS/SSA ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ 2017 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈ မိူင်း ပီႊ 2017 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၊ မီးလုၵ်ႈၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ပၢင်ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ 2017 ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 October 2017 သေ မီးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 RCSS/SSA ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း (မႂ်ႇ) ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 RCSS/SSA ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ လၢႆႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ 1. ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ပၢင်ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ၊ 2. လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၊ 3. လွင်ႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၊ 4. လွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊ 5. လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸတ်းၵၢၼ် ထတ်းၵၢၼ် မူၼ်ႉမႄး ၊ 6. လွင်ႈလႂ်မၼ်ႈၼိမ် ၊ ၼိူင်းၸင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇ ၽိတ်းထုၵ်ႇလီၸႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်ႇထိုင်ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ 2017 ယဝ်ႉသေ ဢွၼ်ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇ ဢထိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၊ ဢွၼ်ၼပ်ႉယမ် 3 ပိူင် ဢိၵ်ႇတင်း မႂ်ႇသုင်မိူင်းတႆး 3 ၵမ်း လႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ 2017 ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉ တူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ RCSS/SSA ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ 2017 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း