ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

RCSS ၺႃးၽူႈဢမ်ႇႁၼ်လီ ၶႃႉၶၢႆႇသရေႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႂၢမ်းၶႃႉ ႁိုဝ်သူႈပေႉလွင်ႈတေႉ

ၽူႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ၾဵတ်ႉ(သ်)ပုၵ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးၸ(ကမ္ဘောဇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢမ်ႇမီးၼႃႈတၢင်းဢၢႆသေ တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းငိုၼ်း တီႈၽူႈၵၢမ်ႇလီ တိူဝ်ႉထီႇမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ထိုင်တီႈၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် ပေႃးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၼႆၼၼ်ႉ ဝၢႆးမႃးၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတူဝ် ၽူႈၵၢမ်ႇလီ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈသပ်းၸႅင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႃႉၶၢႆႇသရေႇ လွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈၽူႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ၵမ်ႇပေႃးၸ ၵႂႃႇၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:46-မူင်း ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၾဵတ်ႉ(သ်)ပုၵ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးၸ(ကမ္ဘောဇ) ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈၵၢမ်ႇလီသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ လူၺ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇၵဝ်ၶႃႈ ယူႇပွၵ်ႉမၢႆ-2 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မၢႆႁိူၼ်း-9၊ ၸိုဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ဢူးၸေႃႇထူၺ်း (ႁွင်ႉ) မွင်ႇပေး လႄႈ တင်းၼၢင်းမေး မတၢၼ်းမျႃႉဢူး ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း လႄႈ ၶိူင်ႈၾူၼ်း သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်းဢွၼ်ႇသေ ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်။ ဢဝ်တင်းငိုၼ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁႃလႆႈမႃးသေ ၵႆႉၵႆႉယၢမ်ႈသႂ်ႇထီႇၵူႈလိူၼ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ်တင်းၸိုဝ်ႈ လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇၶႃႈႁဝ်း ၼၢင်းထူးတၢၼ်ႇတႃႇဢွင်ႇသေ ၸၢမ်းၵၢမ်ႇသႂ်ႇထီႇလူင်ဢွင်ႇပႃႇလေႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆထီႇ ႁေႇမၢၼ်ႇဢူး ဝဵင်းလွႆလႅမ်လႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉထီႇလူင် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး (1,000,000,000-Ks) ႁဝ်းၶႃႈတင်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉတႄႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ “သင်ၵဝ်ၶႃႈ ၵႂႃႇထုၵ်ႉငိုၼ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး မႃးယဝ်ႉၸိုင် တေဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်တိူဝ်ႉထီႇၼႆႉ ႁဵတ်းတၢင်းလူႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်သေယဝ်ႉ ၶႂ်ႈယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2-ၵေႃႉ ၼႂ်းၸုမ်း RCSS/SSA သမ်ႉႁေႃႈတင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ႁွတ်ႈမႃးတီႈၶႃႈ ယဝ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မႂ်းလႆႈငိုၼ်းၼမ်ၵႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇငိုၼ်း 500-သႅၼ် တီႈၸုမ်းတႆး RCSS ၼႆသေယွၼ်းငိုၼ်း၊ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇပၼ် တေဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ၊ ယူႇတီႈၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ သင်ပၼ်ငိုၼ်း 500-သႅၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ RCSS ယွၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈမၼ်းတေဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်၊ ၶဝ်လူဝ်ႇငိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇမႃးယွၼ်းထႅင်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ၊ သင်ဢမ်ႇပၼ် သမ်ႉၵူဝ်မႃးႁႃၽေးသႂ်ႇ သၢႆၸႂ်ၼႃႈႁိူၼ်းၶႃႈႁဝ်းၼႆလႄႈ ဝၢႆးႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႉငိုၼ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ တၢင်းၽၢႆႇၼၢတ်ႉမွၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸႃႇတိတီႈၵိူဝ်ႇမေးၼၢင်း တင်းႁေႃတင်းႁိူၼ်း” ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၽူႈၵၢမ်ႇလီ ၵူဝ်ႇမွင်ႇပေး ၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႃႉၶၢႆႇ ယႃႉသရေႇၼႃႈတႃ RCSS/SSA လူၺ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁၼ်ၽိတ်းႁၼ်ပိူင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆဢၢင်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သေသိုဝ်ႇၶႃႉၶၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ- RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸၢၼ်ႈၸင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူဝ်ႇမွင်ႇပေး ၸၢၼ်ႈၸင်း ၼၼ်ႉတေႉတေႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းထုင်းမီးဝႆႉဝႃႈ “လွင်ႈတေႉႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ ဢမ်လပ်ႉလႆႈႁိုင်၊ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ႁူႉတေပိုတ်ႇဢမ်ႇၵၢတ်ႈ” ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၾၢင်းၶႃႉၶၢႆႇ ယႃႉသရေႇၼႃႈတႃတေႃႇ RCSS/SSA ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈတူဝ် ၽူႈၵၢမ်ႇလီ လႆႈပိုတ်ႇၼႄဢွၵ်ႇ လွင်ႈတေႉမၼ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:53-မူင်း တီႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉ(သ်ႉ) သုၼ်ႇတူဝ် ၵူဝ်ႇမွင်ႇပေး ပၢင်လူင် (ကိုမောင်းပေး ပင်လုံ) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈတေႉၼႆႉသေ ၵူဝ်ႇမွင်ႇပေး ၸဝ်ႈတူဝ် ၽူႈၵၢမ်ႇလီ တိူဝ်ႉထီႇၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး ဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈၸႂ်ႉၾဵတ်ႉ(သ်)ပုၵ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးၸ (ကမ္ဘောဇ) ဢွၵ်ႇမႃးသႅပ်းလႅင်း ၵႄႈၶႆၼႄလွင်ႈတေႉမၼ်း တီႈလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶႃႉၶၢႆလွင်ႈၸၼ်ႉတႅမ်ႇ ထိုင်တီႈမုၵ်ႉၸုမ်း လႄႈ လူၺ်ႈလွင်ႈထၢင်ႇၽိတ်းႁၼ်ပိူင်ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး၊ ယူႇတီႈၸဝ်ႈတူဝ်(ၵူဝ်ႇမွင်ႇပေး)သေ တေပွင်သၢင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ” ၼႆသေ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉ ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉ(သ်)ပုၵ်ႉ ၸွႆႈပိုၼ်ၽႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉပႃးလႄႈ  ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၾဵတ်ႉ(သ်)ပုၵ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးၸ(ကမ္ဘောဇ) လႆႈၶိုၼ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈ တီႈလႆႈသၢင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၶိုၼ်ႈတေႃႇ RCSS/SSA လႄႈ ၵူဝ်ႇမွင်ႇပေး ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၾဵတ်ႉ(သ်)ပုၵ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးၸ(ကမ္ဘောဇ) ၼႆႉပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်းၼႆ ၵမ်ႈၼမ်တေလႆႈႁၼ် ၶၢဝ်ႇၾၢင်း လႄႈ လွင်ႈၶႃႉၶၢႆ သရေႇၼႃႈတႃတေႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈမူႇၸုမ်း၊ ၽူႈယိပ်း Account မၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇမီးၵေႃႉလဵဝ်။

ယွၼ်ႉလွင်ႈဢမ်ႇႁၼ်လီ တီႈပုၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်းလၢႆၵေႃႉသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈႁူပ်ႉၺႃး လွင်ႈၶႃႉၶၢႆႇယႃႉသလေႇမႃး လူၺ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈၶၢဝ်ႇပွမ်ၾၢင်းတေႃႇ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄၶိုၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လၢႆပွၵ်ႈလၢႆးၵမ်းမႃးသေ ဢမ်ႇဢၢၼ်းဢၢင်ႈယုင်ႈၵဵဝ်ႇၸွမ်း လွင်ႈၶၢဝ်ႇပွမ်ၾၢင်း ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်သႅပ်းလႅင်းၼႄ လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းပၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၽူႈဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁၢႆႉလီ RCSS/SSA လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေပိုၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၼိူဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း www.taifreedom.com (ၽႃႇသႃႇ တႆးမၢၼ်ႈဢင်းၵိတ်ႉထႆးၶႄႇ) လႄႈ တီႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉ(သ်)ပုၵ်ႉ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လူၺ်ႈၽႃႇသႃႇ (တႆးမၢၼ်ႈဢင်းၵိတ်ႉထႆး ၶႄႇ) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ RCSS ၺႃးၽူႈဢမ်ႇႁၼ်လီ ၶႃႉၶၢႆႇသရေႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႂၢမ်းၶႃႉ ႁိုဝ်သူႈပေႉလွင်ႈတေႉ