ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ထႅင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 43-ၵေႃႉ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ထႅင်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 July 2017 မိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်းႁပ်ႉ တီႈလၢၼ်ႇ မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ႁႃပၼ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ယူႇၵိၼ်ဝႆႉထႅင်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၸၢႆး 25-ၵေႃႉ ယိင်း 14-ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4-ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 43-ၵေႃႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းမီးတီႈၵပ်းသိုပ်ႇသေ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈႁႃပၼ်ၵႃး တႃႇၶီႇမိူဝ်း၊ ၸိူဝ်းပႆႇမီးတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈၸွႆႈႁႃပၼ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ လွင်ႈယူႇၵိၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 July 2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တီႈလၢၼ်ႇ မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇ 28-ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 July 2017 ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ တႃႇၵူၼ်း 28-ၵေႃႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်း တႃႇပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေလုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 04 July 2017 ၼၼ်ႉသေ-

ၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ-

လုမ်းၵပ်းသၢၼ် (RCSS) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ - 094 5408 5206 ၊မၢႆၾူၼ်းထႆး - 08 5029 4662

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ မၢႆၾူၼ်းတၢင်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး - 081 783 0206, 086 195 9003, 082 196 2871

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ထႅင်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA