ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပၢင်ပွႆးၵပ်းသိုပ်ႇ တမ်းၶၢႆပပ်ႉၵျႃႇၼႄႇ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး

ပၢင်ပွႆးၵပ်းသိုပ်ႇ တမ်းၶၢႆပပ်ႉၵျႃႇၼႄႇ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ ၊ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၊ ၸုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 200 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 July 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး မိူင်းတႆး လုင်းၸၢႆးလူင်သႅင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေ လုင်းၸၢႆးၼုမ်ႇတွင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵပ်းသိုပ်ႇ တမ်းၶၢႆပပ်ႉၵျႃႇၼႄႇ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ် မီးလွင်ႈ တွင်ႈထၢမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းလီၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈတွပ်ႇၵႄႈ ပၼ်ၵႂႃႇပွင်ႇပွင်ႇလႅင်းလႅင်း ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ပၢင်ပွႆးၵပ်းသိုပ်ႇ တမ်းၶၢႆပပ်ႉၵျႃႇၼႄႇ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA