ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ် December

ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵမ်းထူၼ်ႈ-3 တီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁိုင်သွင်ဝၼ်းသေ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆလၢႆၶေႃႈ၊ မၵ်းမၼ်ႈ ဝၼ်းပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ-5 တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ် December ၶၢဝ်းတၢင်း 5-ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ၶၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ-3 တႃႇႁၢင်ႈႁႅင်း ပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15-16 July 2017 (ပွတ်းၼႂ် 09:00-11:00 မူင်း၊ ပွတ်းဝၼ်း 13:00-16:00 မူင်း) တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100-ပၢႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ဢၵ်ႉၵမႁႃႇပၼ်ႇတိတ ၽတ်ႉတၼ်ႇတ တွၵ်ႇတႃႇ ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ပူင်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတ ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ-

“တီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ပွႆးယႂ်ႇပွႆးလူင် ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇပၢင်ပွႆးပီႊၵွၼ်းၶမ်း ပရိယတ်ႉတိ သတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းယၢမ်ႈမီးတူဝ်ထူပ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွင်ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉ သမ်ႉတေပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-5 ၼႆလႄႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ပႃးၵၼ်ပဵၼ်သေ ၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ထိုင်တီႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ လႅပ်ႈတေပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၵူႈပွၵ်ႉ ၵူႈယွမ်ႇ ၵူႈဝၢၼ်ႈ ၵူႈဢိူင်ႇ ၵူႈၸုမ်း ပေႃးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်သေ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် လွင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီး၊ မၼ်းတိုၼ်းတေပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ယူႇ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆသေ ၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတႃႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိတ်ႉတႃႇၽိပႃႇလ ၵျွင်းတွင်ႇပွၵ်ႉ ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ လႆႈဢဝ်ၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း တႃႇၢႆင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတႃႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ တႅမ်ႈသူင်ႇမႃးသပ်းလႅင်းၼႄ၊ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႇတႃႇ ပၼ်ႇတဝႃႇၽိပႃႇလ ၵျွင်းပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိၸႃႇရၼ ၵေႃႈလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေယဝ်ႉ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆလၢႆၶေႃႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉမၵ်းမၼ်ႈ ဝၼ်းပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-5 ၼႆႉတေၸတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27-31 December 2017 (ပီႊတႆး 2112-ၼီႈ လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10-ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် 14-ၶမ်ႈ) ၶၢဝ်းတၢင်း 5-ဝၼ်း၊ 

မၵ်းမၼ်ႈပႃး ၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ယေႈဝၼ်းလႂ် 60-သႅၼ်ပျႃး (သွမ်းၼႂ် 20-သႅၼ်၊ သွမ်းဝၼ်း 40-သႅၼ်) လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သင်မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ/ ဝဵင်း လႂ်ၶႂ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ၵူႉသူဝ်ႇၵေႃႈလႆႈ။ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ် သၼဵၼ်း ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၼၸႃႇၵသွမ်း တႃႇၼိုင်ႈဝၼ်း။ ပႃႈၸၢင်းၶမ်းလူႇ ပွၵ်ႉမၢႆ-1 ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူႇတၢၼ်း တႃႇၵႃႈပပ်ႉလိၵ်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ၵႂႃႇထႅင်ႈသေ တႃႇပွင်ၸတ်းပဵၼ်လႆႈ ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇတၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ် December

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA