ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

သင်ႇၶၸဝ်ႈ မိူင်းၼၢႆး ထုၵ်ႇၽူႈႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်သေ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ

ၽွင်းၸဝ်ႈၸၢင်း ၵေႇလႃႇသ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉဢုတ်ႉၽူဝ်ႇ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇၸွမ်းၶႆႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢွၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၽူႈႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ် ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇတီႈပဵမ်ႉၸဝ်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈလွၼ်ႇ သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇသေ ၺႃးၸူၼ်ဢဝ်ပႃးလူတ်ႈၶိူင်ႈ လႄႈ ငိုၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 July 2017 ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဝတ်ႉဢုတ်ႉၽူဝ်ႇ 2-ပႃး လႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ မိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၽုၺ်းလႅမ် ဝႃႈၼႆသေ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝတ်ႉလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢင်း ၵေႇလႃႇသ (ဢႃႇယုၸဝ်ႈ 29-ပီႊ၊ ဝႃႇၸဝ်ႈ 9-ဝႃႇ) ၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈႁေႃႈတင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢွၵ်ႇၸွမ်းၶႆႈ၊ ၽွင်းၸဝ်ႈ ၸမ်ထိုင်ဝၢၼ်ႈၽုၺ်းလႅမ်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၽူႈႁၢႆႉ (ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ တီႈယူႇ) ပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇတီႈ ၶၢင်ႈပဵမ်ႉၸဝ်ႈတင်းသွင်ၽၢႆႇသေ ထိုင်တီႈၸဝ်ႈ လႆႈလွၼ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈၼၼ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇပႃး လူတ်ႈၶိူင်ႈ 1-လမ်း၊ ၾူၼ်း လႄႈ ငိုၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈပႃးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 2-ပႃး ၸင်ႇလုၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉ၊ ၽွင်းၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈ မီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉ ဢိူၵ်ႇလိူတ်ႈၼွၼ်းဝႆႉယူႇ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇ ႁူင်းယႃမိူင်းၼၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈလႄႈ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇမေႃယႃၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တေလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 July 2017 မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ် ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆသေ မီးလွင်ႈၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း မိူင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် တႃႇတေၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မွၵ်ႇမႆႇ လႄႈ မိူင်းၼၢႆး တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ မိူင်းၼၢႆး ထုၵ်ႇၽူႈႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်သေ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA