ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

လွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပွၵ်ႈၵမ်း (1) လႄႈ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢင်ၽုိၵ်းၽွၼ်ႉၶူး

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယိူင်းထိုင်ပုၼ်ႈပၢင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူဝ်းၼႃႈၼႆေသ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း(1) လႄႈ ပၢင်လူင်း ၵၢၼ်ၽုိၵ်းလိုမ်ႉၶူးသွၼ် ၵႂႃႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18-19 April 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ( 329 )ၵေႃႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်  ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထုိင်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ ဝၢင်းၽႅၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်း ၼႆယူႇ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းမီး ပုၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်း၊ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇ၊ လွင်ႈၶႂ်ႈဝၢင်းတမ်း ပေႃႇလသီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵုမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မီးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈတၢင်ႇၼႄ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်လႆႈလူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ေၵႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး ၼႂ်းပီႊ 2012-2016 ၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊ၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈသၢင်ႉလႄႈ ယုပ်ႈယွမ်း၊ ဢိၵ်ႇလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈလွင်ႈ၊ တွၼ်ႈၶူးသွၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တၢင်ႇထိုင်လႄႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇႁဵတ်းထုၵ်ႇသၢင်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈသင်၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး၊ ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း လၢႆၵေႃႉလၢႆၸဝ်ႈ လႄႈသင် လႆႈၶိုၼ်းထတ်းထွင် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇ-  ၵဵဝ်ႇပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ေပႃႇလသီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ပၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈတိုတ်ႉၸၼ်မႂ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼႂ်း ပေႃႇလသီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ပၵ်းပိူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ်ႉသေ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ   (ၵ)ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်၊ (ၶ)ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်၊ (င)ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် လွင်ႈဢၼ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ေပႃႇလသီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ပၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်း ပေႃးမီးလႆႈထိုင် ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း လႆႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉၶိုၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း(1) ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်းသေ ထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းၵၼ် လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 April 2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ   17.00-မူင်း မီးပၢင်လူင်း ပၢင်သွၼ်ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်လႄႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝႂ်ပၼ် ၶူးသွၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈမႃး ၽုိၵ်ႉလိုမ်ႉၵၢၼ်ၶူးၵႂႃႇလႄႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၸွမ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ  ၸတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း သူင်ႇသင်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပွၵ်ႈၵမ်း (1) လႄႈ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢင်ၽုိၵ်းၽွၼ်ႉၶူး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA