ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၸုမ်း “ဝ” UWSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ၵိုတ်းယိုဝ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ထူၼ်ႈတဵမ် 28-ပီႊ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး မၢႆတွင်း ဝၼ်းလႆႈၵိုတ်းယိုဝ်း ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 28-ပီႊတဵမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ-2 တီႈပၢင်သၢင်း၊ မီးၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 April 2017 မႅၼ်ႈဝၼ်း ပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း-4 သေ မီးၵၢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ႁႅင်းၼိုင်ႈႁဵင်ပၢႆ၊ ယိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် 60-mm လႄႈ 81-mm ၼႄၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယႂ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈသေ လႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼႂ်းပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ (ပၵပ) ဝၢႆးလၢင်ပီႊ-1988 သေ ထိုင်မႃးဝၢႆးလင်ပီႊ-1989  ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ၼဝတ) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယိုဝ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်။

ၸုမ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉမီး မိူင်းလႃး NDAA ၊ ၶၢင် KIA ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တဢၢင်း TNLA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA (6-ၸုမ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း-4)။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း-4 မီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈ တေဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ၶဝ်တင်းၸဵတ်းၸုမ်း တေဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်၊ တေဢမ်ႇယႅၵ်ႈဢွၵ်ႇ ဢုပ်ႇပဵၼ်ၸုမ်း၊ ပေႃးၸႅၵ်ႇတေဢမ်ႇဢုပ်ႇၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ MNDAA, TNLA, AA တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ ၸုမ်း “ဝ” UWSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ၵိုတ်းယိုဝ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ထူၼ်ႈတဵမ် 28-ပီႊ