ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းပၼ် RCSS/SSA

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း (801) ဢၼ်မီးတီႈ ၵႂၢင်ႇတူင်ႊ (Guangdong) ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈႁႅင်းၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆသိုၵ်းဢွင်ႇပေႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်မႃး တူဝ်ငိုၼ်းၶႄႇတႃႇ 6,700-ယွမ်ႇ (တေမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ယူႇမွၵ်ႈ 13-သႅၼ်ပျႃး)သေ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းလုမ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တီႈမူႇၸေႊ လႆႈႁပ်ႉဝႆႉလီငၢမ်း လႄႈ လႆႈယိုၼ်ၶႅပ်းဝႂ် ယိမ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း လႄႈလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်မၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်းဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းလဵၼ်ႈ Wechat ယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်တင်းၼမ်ၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ်သေ ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းပၼ် RCSS/SSA