ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတႆး 3-တူၼ် တီႈမိူင်းၶွၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူၼ်းယွၼ်ႈ

ပၢင်ပွႆးလူင်ႁူင်ႁၢင်း ဢၼ်ပဵၼ် ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၸၢဝ်းတႆး 3-တူၼ် လႄႈ ပၢင်ဝူၼ်ႉသၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢိၵ်ႇတင်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ(သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵွင်းမူးၶမ်းလူင် ဝဵင်းမိူင်းၶွၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶွတ်ႇယွတ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း၊ မီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁဵတ်းပဵၼ်ငဝ်ႈပဵၼ်ၵၼ်းသေ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း၊ ယွၼ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ယွင်ႈယေႃးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ 1)ၸဝ်ႈသြႃႇၽတ်ႉတိယ ၵျွင်းသႃႊၽူဝ်ႊ မိူင်းလႃႈ၊ 2)ၸဝ်ႈသြႃႇဝၼ်ႇၼိတ ၵျွင်းသႅင် မိူင်းၶွၼ် လႄႈ 3)ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတႃႇ တိုၼ်းတႆး ဝတ်ႉလူင်ႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃး တႃႇၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၸၢဝ်းတႆး 3-တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် ၶိုၵ်ႉၵိုၼ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး တွၵ်ႇတႃႇ တိုၼ်းတႆး ဝတ်ႉလူင်ႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ- ၵွပ်ႈၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၼႆႉ ၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းၵတ်းယဵၼ်၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁၵ်ႉႁွမ်၊ ၸၢင်ႈပၼ်လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် တင်းၸိူဝ်းမိူင်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထ သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းပုၼ်ႉတီႈတႄႉတႄႉမၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈမၢင်ႉၵၢၼ်ၽႂ်ၵၢၼ်မၼ်းသေ ဢမ်ႇပေႃးၶဝ်ႈၸႂ်၊ ဢမ်ႇပေႃးတူင်ႉၼိုင် ဢမ်ႇပေႃးႁၵ်ႉႁွမ် ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႄႉတႄႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထ သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ် တေတိူဝ်းၸမ်၊ တိူဝ်းၶဝ်ႈၸႂ်၊ တိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႃႈၵၢၼ်ပုတ်ႉထ သႃႇသၼႃႇမႃးလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈယုၵ်ႉႁဵတ်းပဵၼ် ပွႆးယႂ်ႇလူင် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး လႄႈ ပၢင်ဝူၼ်ႉသၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ တႃႇတေယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ် မီးသီႇလ သမႃႇထိ ပၺ်ႇၺႃႇၵုမ်ႇၽွမ်ႉ၊ ယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ ၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႃးတင်းၼမ်သေ ၼႂ်းလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈႁၼ်လီ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈၵေႃႈ မၵ်းမၢႆ၊ ပေႃႈမႄႈတၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸင်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး “ၸၼ်ႉၸဝ်ႈၶူးဝႃး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၸၢဝ်းတႆး 3-တူၼ် လႄႈ ပၢင်ဝူၼ်ႉသၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢိၵ်ႇတင်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ(သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) တီႈမိူင်းၶွၼ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09-10 April 2017 ၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း၊ မိူင်းမၢဝ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းသီႇရိလင်ၵႃ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းတိပႅတ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း လႄႈ မေးၼၢင်းၵေႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွမ်း မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ “မွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်း” ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈပၢင်ပွႆးၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ- ၸဝ်ႈၶူးလူင်ပရေႃႇၽႅတ်ႇသိူဝ်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ တႄႉ ၵွပ်ႈမီးၼႃႈၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈဢွၵ်ႇသၽိူတ်ႉ (Oxford) လႄႈ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယေႃးႁွတ်ႈလႆႈသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈလႆႈ ဢတ်းဢဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် DVD သေ သူင်ႇမႃးပၼ်ႁႅင်း တီႈပၢင်ဝူၼ်ႉသၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉယူႇၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလူင် သင်ႇၶမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ တွၵ်ႇတႃႇ သြႃႇၸဝ်ႈ ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ (ဢၵ်ႉၵမႁႃႇပၼ်ႇတိတ)ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ၸူမ်းယိုၼ်ႈထိုင် ၵႂႃႇပႃးတီႈပၢင်ပွႆးၸဝ်ႈၶူးဝႃး မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃး တီႈမိူင်းၶွၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း (ပွၵ်ႈၵမ်း-1) လႄႈ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၵူၼ်းယွၼ်ႈသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁူဝ်သိပ်းပီႊမိူင်း ဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈဝႃႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ဝူၼ်ႉသၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ႁူမ်ႈပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃး တီႈမိူင်းၶွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-2 သေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း-1 ၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး မိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈပီႊ-2016 ၼႂ်းလိူၼ်-February ဝၼ်းထီႉ-18 ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈမူၼ်ႊသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းၶွၼ် ပီႊ-2017 ၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈႁႅင်းယူႇ ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇပဵင်းပေႃႇတၢၼ်ႇလႆႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ-2015 ပူၼ်ႉမႃး၊ ၼႂ်းပီႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁူင်လိုဝ်း တူဝ်ႈၸွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉသေ ထိုင်တီႈလႆႈႁပ်ႉ တင်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶဝ်ႈပႃး ၵိၼ်ႊၼိသ် (Guinness record) ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ ပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတႆး 3-တူၼ် တီႈမိူင်းၶွၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူၼ်းယွၼ်ႈ