ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၸႂ်ႉ Wechat ႁဵတ်းၽွၼ်းလီပၼ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်လဵၼ်ႈ Wechat သေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယိူင်းဢၢၼ်း ႁဵတ်းၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈပၢင် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလဵၼ်ႈ Wechat ဢၼ်တင်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်း “ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပူိင်း” တီႈထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇ ငိုၼ်းတွင်း ဢိၵ်ႇလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸိူဝ်းလဵၼ်ႈ Wechat ၶဝ်သေယဝ်ႉ လွင်ႈၵမ်ႈၸွႆႈ ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်သိုဝ်ႉ ၽႃႈယၢင်(ၽိုၼ်ယႂ်ႇ) 20-ၽိုၼ် လႄႈ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၵွၵ်း (မိူင်းၶႄႇ) 2-တိူၵ်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 1,500-ယွၼ်ႇ (ငိုၼ်းၶႄႇ)သေ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတၢင်တၢဝ် ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်းၶဝ် လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၼႂ်းမိုဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈထုင်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 March 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:15-မူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈၾၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းယွၼ်းသူးပၼ် ၶူဝ်းၶွင်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ဢိတ်းဢီႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပုၼ်ႈပၢင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး ၸိူဝ်းၽူႈလဵၼ် Internet ၶဝ်ဝႃႈ ႁဵတ်းသင်လဵၼ်ႈသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ယႃႇၵူၺ်းလဵၼ်ႈဢဝ်ႁၢမ်းပဝ်ႇသုမ်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ယူႇတီႈၵႆၶဝ် လႆႈၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်လဵၼ်ႈ Wechat သေ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ ႁဵတ်းၽွၼ်းလီပၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မႃးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၸႂ်ႉ Wechat ႁဵတ်းၽွၼ်းလီပၼ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA