ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ႁွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ထုၵ်ႇၽဝ်

ႁွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉၼွင်ပႃယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁွင်ႈၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးၽဝ်ၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 March 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 06:00-မူင်း ၽွင်းဢူးတၢၼ်းၸူဝ်း ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်း ၽၢႆႇထတ်းထွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ထတ်းလိၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇပၼ်ႇလဵပ်ႈတူၺ်း ဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ လႆႈထူပ်းႁၼ် ႁွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ႁွင်ႈမၢႆ-6 ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတၢၼ်းၸူဝ်း ၸင်ႇၵပ်းသိုပ်ႇတိူင်ႇထိုင်တီႈ ၸုမ်းၶႄၾႆး လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သေယဝ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မွတ်ႇၾႆးလႆႈၵႂႃႇယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 06:15-မူင်း ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽိူၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ တင်ႇၼင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးၵွင်ၵၼ်သေၽဝ်၊ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၺႃးၾႆးၽဝ်သေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽိူၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ 12-လုၵ်ႈ၊ တင်ႇၼင်ႈ 7-လုၵ်ႈ၊ ပႅၼ်ႈၵင်ႈ 35-ၽႅၼ်ႇ၊ မၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူးလႅင်း 36-ၽႅၼ်ႇ လႄႈ ပႅၼ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ 1-ၽႅၼ်ႇ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ႁူဝ်သိုၵ်း မိၼ်းမိၼ်း တီႈႁူင်းၶႄၾႆး ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈတိူင်ႇႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢဝ်ၾႆးမႃးၽဝ် ႁွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်းၼႆႉ တႄႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 March 2017 သေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 March 2017 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတွပ်ႇ ၽႃႇသႃႇပၢႆႊဢူဝ်ႊ (Biology)  လႄႈ ၽႃႇသႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး (Economics) သေ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 March 2017 လူၺ်ႈၽႃႇသႃႇပၢႆးပိုၼ်း (History)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ႁွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ထုၵ်ႇၽဝ်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA