ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

RCSS ၸတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈသွင်

ၶွင်ႇသီႇဢဝႅၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈပိုတ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပိူင်ၵၢၼ်သွၼ်ၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၶွင် RCSS ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Cherry Queen Hotel ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းႁိုင် 4-ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14-17 March 2017 မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးဢူး၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တေႇဝိင်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ဝၼ်းပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ဢမ်ႇၵႃး၊ မိူၼ်ၼင်ႇ Mr.Nery မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်း လႄႈ Ms.Gabby မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ် ၶူးသွၼ်ၶဝ် ဢၼ်လႆႈလုၵ်ႉတီႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းသေ မႃးၸွႆႈပူင်သွၼ်ပၼ် ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး ယုမ်ႈယမ်ဝႃႈ ၵၢၼ်သွၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေမီးၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၵႂႃႇ တင်းၼမ်ယူႇလႄႈ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်သွၼ်ၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်လုမ်း တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆ သိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးဢူး ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (RCSS) တူၼ်ႈတီး ၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ထတ်းသၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇဝႃႈ- ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် မီးတၢင်းႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၽိုၵ်းလၢတ်ႈ ၵႅဝ်ပၢင်ပုၼ်ႈတႃႇ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉယူႇ တေလႆႈဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႄႉတူဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဝ်းၶဝ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတႄႉ ၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးပႄႉႁဵတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈလီ ၸွမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈလီ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉလူဝ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ႁႂ်ႈမေႃတိုၵ်းသူၼ်း ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တေသိုပ်ႇမႃး တင်းလင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တေႇဝိင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၵၢၼ်သၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (RCSS) ၶူဝ်လမ် ၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် လွင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်သွၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၽွၼ်းလီ တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်းယင်းၸၢင်ႈသိုပ်ႇပွၼ်ႈသွၼ်ပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈတႃႇသေႇ၊ ႁဝ်းသူၼ်ၸႂ်ၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူႇဢၢၼ်ႇဢဝ် ၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး ၼမ်ၼမ်သေ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈ၊ လႄႈ ထုၵ်ႇလႅႈ လႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းတြႃး ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၸိုဝ်ႉတိုဝ်းၵမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႉၵိုဝ်းၵၼ် သေယဝ်ႉ တႄႇၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် December 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸတ်းပဵၼ် ပၢင်သွၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ RCSS ၸတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈသွင်