ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉ

ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉသၢႆၾႆးသွတ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉႁုပ်ႇမႆႈ ၵၢတ်ႇၵုင်းတႆး ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉသဵၵ်ႉမူ မၢႆ-2 ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် သုမ်းလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ 30-ပၢႆ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇ 11-လင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၶွမ်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်း ၵၢၼ်သွၼ် ၶွမ်း (Computer) လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄးသေ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 ၼႂ်းပီႊ 2016-2017 ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၊ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး လႆႈလၢဝ်ၸွင်ႈ (ဂုဏ်ထူး) တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ NLD သဵင်ႈမုၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢူးဢွင်ႇသူၺ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ဝိတူဝ်ႇရိယ တႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 August 2017 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 21:36-မူင်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းယႃႇယုလႆႈ 99-ပီႊ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဝၼ်းဢိုၵ်ႉၼိုၵ်ႉလူင် ပႅတ်ႇသီႇတူဝ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 29-ပီႊ

တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶွမ်ႈသပိတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မသလ ပၢၼ်ဢူးၼေႇဝိၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 August 1988 (8.8.88)သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈမီး ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်တင်းၼမ် ၼွင်းသိူဝ်ႇၼိူဝ်လိၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းဢိုၵ်ႉၼိုၵ်ႉလူင် လီၵူဝ်သုတ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ