ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် တီႈပီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းလိၼ်သႃႇသၼႃႇ

ယွၼ်ႉၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၽွင်းလိူၼ်ႁႃႈ ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းတီႈလိၼ်ၶွင် သႃႇသၼႃႇ ၵျွင်းႁူဝ်ယႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယႃႉ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယႃႉ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉႁိုင်ထိုင် 6-ဝၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈမၢႆမီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယႆ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် လႄႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပွၵ်ႈၵမ်း (1) လႄႈ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢင်ၽုိၵ်းၽွၼ်ႉၶူး

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ယိူင်းထိုင်ပုၼ်ႈပၢင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူဝ်းၼႃႈၼႆေသ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း(1) လႄႈ ပၢင်လူင်း ၵၢၼ်ၽုိၵ်းလိုမ်ႉၶူးသွၼ် ၵႂႃႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18-19 April 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ( 329 )ၵေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်း “ဝ” UWSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ၵိုတ်းယိုဝ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ထူၼ်ႈတဵမ် 28-ပီႊ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး မၢႆတွင်း ဝၼ်းလႆႈၵိုတ်းယိုဝ်း ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 28-ပီႊတဵမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ-2 တီႈပၢင်သၢင်း၊ မီးၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းပၼ် RCSS/SSA

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း (801) ဢၼ်မီးတီႈ ၵႂၢင်ႇတူင်ႊ (Guangdong) ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈႁႅင်းၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆသိုၵ်းဢွင်ႇပေႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတႆး 3-တူၼ် တီႈမိူင်းၶွၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူၼ်းယွၼ်ႈ

ပၢင်ပွႆးလူင်ႁူင်ႁၢင်း ဢၼ်ပဵၼ် ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၸၢဝ်းတႆး 3-တူၼ် လႄႈ ပၢင်ဝူၼ်ႉသၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢိၵ်ႇတင်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ(သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵွင်းမူးၶမ်းလူင် ဝဵင်းမိူင်းၶွၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶွတ်ႇယွတ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း၊ မီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ