ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၾႃႉၽႃႇၵွင်းမူး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶူဝ်လမ်

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ရလၶ) ၶူဝ်လမ် ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလႅင်ႇ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းၵွင်းမူး သူႇၼိုင်ႈဝႆႉ ႁိမ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းသေ ၺႃးၾႃႉၽႃႇလႅဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်လပ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇသူၼ်ၼဵင်ႈ ႁိမ်းၽြႃး ရၢၼ်ႇၵိၼ်းတွင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆ(ၼိူဝ်) ဢိူင်ႇငူၼ်ႉသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼၢင်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်မႆႈပႅၼ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈႁိူၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢႆ-3 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ်မိုဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သေယဝ်ႉ လႆႈဢဝ်မႆႉပႅၼ်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၾႆးမႆႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၸၼ်ႉႁႃႈလၢဝ် တႃႈၵုင်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ-2 မၢတ်ႇ-2 ပႃးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် ၸၼ်ႉႁႃႈလၢဝ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ဢူးတေႇၸ ပိူင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၾၢႆးႁုပ်ႇမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းလင်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး 2-ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2-ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA

သၢင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈႁွမ်းၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ထိုင်တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းသႅၼ်ပျႃး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ