ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

မိူင်းၶွၼ် တေၸတ်းပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတႆး 3-တူၼ် ႁူမ်ႈလေႃးပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉၵိုၼ်းယႂ်ႇ

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း မိူင်းၶႄႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၸၢဝ်းတႆး 3-တူၼ် လႄႈ ပၢင်ပွႆးၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း ဢၼ်ပဵၼ်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉၵိုၼ်းယႂ်ႇ တီႈၵွင်းမူးၶမ်းလူင် ၼိူဝ်လွႆယႃႈယၢင်ႇ (ယိူဝ်ႈယၢင်ႇ) ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၶွၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၼႂ်းပွႆးၶူပ်ႈၶွပ်ႇ 72-ပီႊ ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶူပ်ႈၶွပ်ႇ 72-ပီႊ ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးသၢႆသိုၵ်း 7,000-ပၢႆ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ တပ်ႉပႆလိၼ်၊ တပ်ႉၼမ်ႉ၊ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈၶေႃႈဝႆႉဝၢင်း ၵၢင်ၸႂ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇ ၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လႄႈ လွင်ႈမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA ပိုတ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း-2

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 March 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈပိုတ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ-2 ပုၼ်ႈတႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 345-ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 March 2017 ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း (ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ) ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ယူႇထင်သဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ  ဢွၼ်ႁူဝ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၶွမ်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ၶွမ်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၶွတ်ႇယွတ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ