ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်(ဢထၵ) ၵေးသီး ပေႃႉႁႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ-3 ထိုင်ၶႅၼ်ႁၵ်း

မေႃသွၼ်ယိင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ဢထၵ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ယူႇၸၼ်ႉ-3 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉဢဝ်တၢင်းၵိၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၼႆသေ ဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉႁႅမ်ပၼ် ထိုင်တီႈၶႅၼ်ႁၵ်း လႆႈၵႂႃႇၵွပ်ႈၵပ်းတီႈႁူင်းယႃ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၶႅၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်တႆး တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ မေႃလိၵ်ႈလူင် ဢိၵ်ႇတင်းတၵႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်တႆး တႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လႄႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႄႈ BNI ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ် Media

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (Shan News) လႄႈ BNI Multimedia Group သွင်ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ (Media) ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း 21st Century ပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် Computer ၸုပ်ႈ-3 ပီႊ-2017

ၵၢၼ်သွၼ် Computer ၸုပ်ႈ-3 ပီႊ-2017 ဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းမုၼ်းမႂ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တင်းႁိုင် 4-လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 December 2017 ဝၼ်းပုတ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉထႆး ဢၼ်တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၼၢင်းယိင်းတႆး ၸွႆႈငိုၼ်းၶူဝ်းၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးသိုၵ်း လႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထိုင် RCSS/SSA

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းတႆး၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းၵၢၼ်လူင် ယႃၶိုၼ်ႈ(ယႃမွင်ႇ) ဢၼ်မီးၸႂ်လီမႅတ်ႈတႃႇ ဢမ်ႇမေႃမီးၸႂ်ၸႅၵ်ႇၽႄ ၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆး-ထႆး သွင်ၽူဝ်မေး လႆႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၼုင်ႈဝႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးသိုၵ်း လႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ-6 ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA ထိုင်တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ