ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုဝ်ႇတႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုဝ်ႇတႆး ဢၼ်ၸုမ်း မုလ်ၼိထိ မႅပ်ႇ (MAP Foundation) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Holiday Garden ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇလီငၢမ်း လႄႈ မီးၽွၼ်းလီတႃႇ သိုဝ်ႇတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်းဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်း MAP Foundation ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် သိုဝ်ႇတႆး

ၸုမ်း Map Foundation ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် သိုဝ်ႇတႆး (Shan Media Network Consultation Meeting) တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း  Holiday Garden Hotel  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးသေ မီးၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် သိုဝ်ႇတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း 40 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ပၢင်လူင်) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သိုဝ်ႇၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ပၢင်လူင်) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သိုဝ်ႇၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း 21st TGI ပွၵ်ႉပီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးသီႇႁဝမ်ႇသ

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ် ၸိူဝ်းယူႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူး သီႇႁဝမ်ႇသ ဝတ်ႉသွၼ်ထမ်း သႃႇသၼဝိပုလ (ၵျွင်းတေႃး) ပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႉၼႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶၢတ်ႇႁွင်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ မၵ်ႇၵႃႇ ႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ