ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ်တင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ တီႈၸၢင်ႈႁွင်ႈ လႄႈ မိူင်းဝၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ် တင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ

ပၢင်သွၼ် ၽိုၵ်းပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇသွၼ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်-May 2017 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင် ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉေမႃသွၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ႁူၼ်ႈမုၼ်းလႅင်း (Centre for Rural Education and Development) ပိုတ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းေႁႃး ေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈ ၾိင်ႈႄငႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States) ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States) ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တင်းၼမ်  တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးၼႂ်း ၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၸႂ်ၵတ်းယဵၼ် ဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇလွႆၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ (ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ - ၶၢင်)ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း လႄႈ   မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ  ဝၼ်းပၢင်လူင်း ၵၢၼ်သွၼ်တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ