ၶၢဝ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ

ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶူးသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လႄႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09 January 2018 ၼၼ်ႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းၶူးသွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸပ်းၾႆးတဵၼ်း 1,000-လႅမ်ႈသေ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တိူင်ႇၵဝ်ႇ သူင်ႇမႅတ်ႈတႃႇယွၼ်းသူးလၢပ်ႈထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ တီႈၶူးသွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ၼပ်ႉယမ်ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉၼၵ်း မိူၼ်ပေႃႈမႄႈသြႃႇသမ်းမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 January 2018 မိူၼ်ၵၼ်။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12-14 January 2018 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) သေ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း၊ လွႆသၢမ်သိပ်း၊ ၸဵမ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်း 17-ဢွင်ႈတီႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ မီးပေႃႇလသီႇ တႃႇပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း လိၵ်ႈလၢႆးတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းမီး၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီႊလႂ် ၸတ်းႁဵတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ၸွမ်းလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ် လႄႈ မေႃပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆတင်းႁူႉၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA