ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ 4-ၶိုၼ်းယဝ်ႉ တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈ သုမ်းငိုၼ်းၸမ် 100-သႅၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႉႁႆႈပွင်ႉၶၢင်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 50-ၵေႃႉ ၵႂႃႇၶျႃႉၼွၼ်း တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇၽၵ်းယၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇ 4-ၶိုၼ်းသေ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈတီႇယိူဝ်ႈ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမတီႇပႅတ်ႈ သူၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈၵူၼ်းမိူင်း 18-ၵေႃႉ တႃႇ 49-လွၵ်း (သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 9,300,000-ပျႃး) လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁွင်ႉႁႆႈပွင်ႉၶၢင်းလိူဝ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်တီႇၽဵဝ်ႈယႃႈၼႆႉ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ-6 ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ (ဢမ်ႇလႆႈႁူႉမၢႆတပ်ႉ) လႆႈၵႂႃႇၶျႃႉၼွၼ်း တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24-28 November 2017 ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 4-ဝၼ်းသေ တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း။

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၽၵ်းယၢၼ်း ဢိူင်ႇၽၵ်းယၢၼ်း 18-ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈသေ လႆႈသုမ်းတိုၼ်းလၢင်းၼၼ်ႉ-

ပႃႈၺုၼ်ႉ ဢႃႇယု 45-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 2-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 400,000-ပျႃး၊ ၼၢင်းလီ ဢႃႇယု 37-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 3-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 600,000-ပျႃး၊ ၸၢႆးၸေႃးဢွင်ႇ ဢႃႇယု 29-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 1-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 100,000-ပျႃး၊ ပႃးဢူဝ်းသူၺ်ႇ ဢႃႇယု 42-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 3-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 600,000-ပျႃး၊ လုင်းတိင်း ဢႃႇယု 35-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 3-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 600,000-ပျႃး၊ ပႃႈဢူင်းယီႇ ဢႃႇယု 40-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 3-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 600,000-ပျႃး၊ လုင်းမွင်ႇ ဢႃႇယု 33-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 3-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 600,000-ပျႃး၊ လုင်းၵျေႃႇၼီႇ ဢႃႇယု 40-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 4-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 800,000-ပျႃး၊ လုင်းထုၼ်းလႅင်ႇ ဢႃႇယု 43-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 4-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 800,000-ပျႃး။

လုင်းၸၢမ်ႇမျႃႉ ဢႃႇယု 43-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 3-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 600,000-ပျႃး၊ ၼၢင်းသူၺ်ႇၵျီႇ ဢႃႇယု 26-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 2-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 400,000-ပျႃး၊ လုင်းတိင်း ဢႃႇယု 40-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 2-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 400,000-ပျႃး၊ လုင်းၵႅင်း ဢႃႇယု 40-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 3-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 600,000-ပျႃး၊ ၸၢႆးတၢၼ်းၵျေႃႇ ဢႃႇယု 29-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 3-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 600,000-ပျႃး၊ ၸၢႆးၶိတ်ႉထူး ဢႃႇယု 28-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 2-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 400,000-ပျႃး၊ ၸၢႆးၵျေႃႇၸိင်ႇ ဢႃႇယု 28-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 2-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 400,000-ပျႃး၊ လုင်းၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ဢႃယု 55-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 2-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 400,000-ပျႃး၊ လႄႈ ၸၢႆးတဵင်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 28-ပီႊ ယႃႈၽုၵ်ႇ 2-လွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 400,000-ပျႃး ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈသုမ်း ၵဝ်ႈသိပ်းသၢမ်သႅၼ်ပျႃး (9,300,000)-ပျႃး ၸမ်ႁိမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-249-ပၢင်လွင်း၊ ၶမရ-425 ပၢၼ်းယိၼ်ႇ-သီႇသႅင်ႇ ၸဵမ်ၵႂႃႇ ၶမရ-514 မိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ-

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-1 = ၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႉၶၢင်း လၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉ ပၢႆယႃႉမေႃႈၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ တိူဝ်းလိူဝ်

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 = သူၼ်ယႃႈ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 = ၵၢၼ်တီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်း ဢၼ်လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈ ၵမ်း-3

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-4 = သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းတီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၵိၼ်/ၸႂ်ႉၶူဝ်းဝတ်ႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ

ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း-5 = သူၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇပၼ် လွင်ႈတၢင်တႅၼ်းၶိုၼ်းသေ သုမ်းငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ် ဢၼ်လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈ ၵမ်း-5

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ 4-ၶိုၼ်းယဝ်ႉ တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈ သုမ်းငိုၼ်းၸမ် 100-သႅၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႉႁႆႈပွင်ႉၶၢင်း