ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႇဢွပ်း ဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးပၼ်ၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 4 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်။ 

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 October 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇထိုင် ၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႇဢွပ်းလႄႈ တီႈၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈ 1 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈ 3 ၵေႃႉ လႄႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY  1,707 မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 1 တဝ်ႈ (ပိၼ်ႇၼီႇသလိၼ်ႇ) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸၢႆးၸၼ်ႇတႃႇ ဢႃႇယု 57 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်သမ်ႉပဵၼ် လုင်းသၢမ် ဢႃႇယု 61 ပီႊ ၊ ၸၢႆးၵျေႃႇလႅင်း ဢႃႇယု 14 ပီႊ ၊ ပႃႈသူႉၸႃႉ ဢႃႇယု 52 ပီႊ ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇဢွပ်း ဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ တေမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်  ၽႅတ်ႈယႃႈပၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂၢမ်းႁၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ယဝ်ႉသေ ၸင်ႇတေပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်