ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈမိူင်းၼၢႆး

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းမၢၵ်ႇၸီႇလီႇ  ဢိူင်ႇမႆႉႁႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 08 August 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတူင်ႉၼိုင် ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 6 ၵေႃႉ လႄႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ WY 14 မဵတ်ႉ ၊ ယႃႈလမ် 1 ၵျၢပ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း မူၵ်ႇသူႇယႃႈလမ်/ယႃႈမ ထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ 1. ၸၢႆးဢႃးပေး ဢႃႇယု 25 ပီႊ ၊ 2. လုင်းသၢမ် ဢႃႇယု 61 ပီႊ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး မီး 30 ပီႊပၢႆ  ၊ 3. လုင်းဢႃႈသဵင်ႇ ဢႃႇယု 40 ပီႊ ၊ 4. လုင်းသၢင်း ဢႃႇယု 47 ပီႊ ၊ 5. ၼၢင်းဢႃးသုင်းမၢတ်ႈ ဢႃႇယု 40 ပီႊ ၊ 6. ပႃႈဢူးလေးမ ဢႃႇယု 36 ပီႊ တင်းမူတ်းၼႆႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းမွၵ်ႇၸီႇလီႇ ဢိူင်ႇမႆႉႁႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။


တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈမိူင်းၼၢႆး