ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈၵဵင်းတွင်း တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉ 1-ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း “ဝ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 April 2017 ဝၼ်းၸၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ (RCSS/SSA) လႆႈဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ သၢႆၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇႁူဝ်ႁႃႉ ဝဵင်းၵွင်းတွင်းသေ တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးမူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးမူၼ်းၼႆႉ ဢႃႇယုလႆႈ 38-ပီႊ၊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း “ဝ”၊ ၸႃႇတိတီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၽင်ႉ၊ ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၽႃ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၶူၺ် ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇလိူၼ်သေ၊ ဝၢႆးမႃး ၶိုၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်-February 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈၵဵင်းတွင်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ 4-ၵေႃႉ၊ ယႃႈမႃႉ 1,000-မဵတ်ႈပၢႆ လႄႈတင်းၶိူင်ႈၶွင်ၸႂ်ႉၸွမ်းယႃႈ တင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15-16 April 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၽႆးယွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်သေ တင်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႃႇ ႁေႉႁၢမ်ႈၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇ RCSS/SSA မီးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆ