ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ လႄႈ ယႃႈမႃႉ WY သွင်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ 1-ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႉ WY 26,200-မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉပွၼ်၊ လႄႈႁူႉပႃးၸိုဝ်ႈ တီႈယူႇ ၸဝ်ႈၵႃႉယႃႉ။

ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႉ WY 26,200-မဵတ်ႉ ၼႆႉ ၸၢႆးဢုင်ႇ ဢႃႇယု 30-ပီႊ (ပေႃႈ/မႄႈၸိုဝ်ႈ လုင်းသႃႇၽိဝ်ႇ + ပႃႈထူၺ်း၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းလေႃးတႆး၊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးၶႆႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ) လုၵ်ႉတီႈလွႆလႅမ် ၵိၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်မႃးတီႈ ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ (တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈသွင်ႇပွင်ႉလွင်ႉ ဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း) တႃႇတေဝႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA သေ လၵ်ႉဢဝ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၼမ်ႉပွၼ် ၵႂႃႇတၢင်းသီႇသႅင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈမႃႉၼၼ်ႉ တၼ်းဢဝ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၼမ်ႉပွၼ်မႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇပၼ်ထိုင် ၼႂ်းမိုဝ်း ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇသေ ထုၵ်ႇၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA လမ်းတိၺွပ်းလႆႈတီႈ ႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉပွၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶႆႉ  ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တင်းၵူၼ်း တင်းယႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 March 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00-မူင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယႃႈၼႆႉ ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ (ၸဝ်ႈၶွင်ယႃႈ) ဢဝ်ၵႂႃႇပၼ် တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၸၢႆးဢုင်ႇ (ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈ) တီႈၽၢႆႇတၢင်းတူၵ်း ဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းလွႆလႅမ်သေ ႁႂ်ႈဢဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉပွၼ် ဝႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ တီႈၽၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸၢႆးဢုင်ႇလၢတ်ႈၼႄတႄႉဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၼမ်ႉပွၼ်ယဝ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ တေပႂ်ႉႁပ်ႉ တီႈၽၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉ၊ လွင်ႈၵႃႈၸၢင်ႈတႄႉ ပေႃးၶူဝ်းၽႅဝ်ၼႂ်းမိုဝ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၸၢႆႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၶၢႆယႃႈ ၼႆႉတႄႉ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸွမ်းႁႃၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 February 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ 1-ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႉ WY 76-မဵတ်ႉ ဢိင်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ 1-လမ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶႆႉ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

ၼႂ်းလိူၼ်-March ဝၼ်းထီႉ-09 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်ႉၵႃႉၶၢႆယႃႈ 2-ၵေႃႉ (ယူႇဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ဝဵင်းတႃႉလူင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ)၊ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY 1,000-မဵတ်ႉ၊ ယႃႈလမ် 20-ၵျၢပ်ႈ၊ လူတ်ႈၶိူင်ႈ 1-လမ်း လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၼႂ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ-ပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ လႄႈ ယႃႈမႃႉ WY သွင်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ