ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  လႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ႁေႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆထႅင်ႈသေ သူင်ႇပၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမႃႉ 30-မဵတ်ႉသေယဝ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းသူင်ႇဢၢပ်ႈပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈၵဵင်းတွင်း တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉ 1-ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း “ဝ” ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၼမ်ႉၶမ်း တိလႆႈယႃႈ လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉ 3-ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ၊ ယႃႈမ လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ 3-ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းသူႇၵိၼ် 1-ၵေႃႉသေ ဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၸိုင်ႈမိူင်းမီး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA တိလႆႈၵူၼ်းလႄႈ ယႃႈမႃႉသွင်မိုၼ်ႇပႅတ်ႇႁဵင်မဵတ်ႉပၢႆ တီႈလွႆလႅမ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈ လႄႈ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႉ(WY) 28,667-မဵတ်ႉသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမီး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်