ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွပ်ႇသွၵ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်  တီႈၼႂ်း ၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

KIO/KIA ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ လႄႈ တၢမ်ႇထွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ယိုဝ်းၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈ 2-ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် (Pat Jasan) ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA) လႆႈထတ်းသိၼ် တႅပ်းတတ်း ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ တၢမ်ႇထွင်ႇ 7-ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၽိတ်ႈပၢင်းသၢင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်  တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ/သူႇၵိၼ်ယႃႈ 3-ၵေႃႉ တီႈၵျွၵ်းမႄး

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ/ သူႇၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 3-ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမႃႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တင်းၼမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းယွင်ႇမဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆထင်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းမိူင်းယွင်ႇမဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ထိုင်တီႈလိုမ်းတူဝ်း ဢမ်ႇထိင်းၸႂ်လႆႈသေ ႁႅမ်ၵူၼ်းပွၵ်ႈပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈ တၢႆထင်တီႈ တီႈဝၢၼ်ႈယၢၼ်းပူဝ်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၽ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်