ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတီႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ လႅၵ်ႈပဵၼ် တၢမ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ယူႇတီႈၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ မႄးတိုတ်ႉၸၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈဢၼ်ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼၼ်ႉသေ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မၢႆမီႈတႃႇၽူႈၸိူဝ်း သူႇသမ်းၸႂ်ႉၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈသေ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ တၢမ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈမိူင်းၼၢႆး

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းမၢၵ်ႇၸီႇလီႇ  ဢိူင်ႇမႆႉႁႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼႃး

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းသူင်ႇ ၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼႃး ဢိူင်ႇၵုၼ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈမိူင်းၵိုင်

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈမိုဝ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိူၼ်းလုင်းဢႃႇဝႃႉ ပွၵ်ႉၵုင်းၵျွင်းဝႃႇသူဝ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် (7) ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလၢႆးၶႃႈ လႄႈ မိူင်းၼၢႆး

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းပၼ် ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈမ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၽႃဝွင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်