ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလႄႈယႃႈမႃႉ တီႈလွႆလႅမ်ထႅင်ႈ

ဝၢႆးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 1-မိုၼ်ႇမဵတ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-ဝၼ်း သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆႁပ်ႉသူင်ႇယႃႈ လႄႈ  ယႃႈမႃႉ WY 600-မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ထႅင်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်း လႄႈ ယႃႈမႃႉ WY ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇမဵတ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်းလီသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသူင်ႇယႃႈ လႄႈ ယႃႈမႃႉ WY ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသုၼ်ႇတူဝ် လၢႆလွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပျီႇတုၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် ၶမရ-517 မိူင်းပွၼ် လႄႈ တပ်ႉၵွင်မႂ်ႇ 2010 လွႆလႅမ် ႁႅင်း 42-ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO 6-ၵေႃႉ လုၵ်ႉၼႂ်းတပ်ႉမိူင်းပွၼ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၶျႃႉၼွၼ်း ၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇ လႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇသဝ်း ႁိုင်ႁူဝ်သိပ်းဝၼ်းမၼ်းသေ ဢဝ်ၸႂ်ႉၵိၼ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈ ႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ 4-ၶိုၼ်းယဝ်ႉ တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈ သုမ်းငိုၼ်းၸမ် 100-သႅၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႉႁႆႈပွင်ႉၶၢင်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 50-ၵေႃႉ ၵႂႃႇၶျႃႉၼွၼ်း တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇၽၵ်းယၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇ 4-ၶိုၼ်းသေ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈတီႇယိူဝ်ႈ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမတီႇပႅတ်ႈ သူၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈၵူၼ်းမိူင်း 18-ၵေႃႉ တႃႇ 49-လွၵ်း (သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 9,300,000-ပျႃး) လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁွင်ႉႁႆႈပွင်ႉၶၢင်း လိူဝ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် “ဝ” လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ယုၼ်ၼၢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂင်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်

ၽူႈၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ “ဝ” လႄႈတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ယုၼ်ၼၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၼ်ဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵဵဝ်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၼႆႉသေ ၽူႈၼမ်းတႆး ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂင်လႄႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်