ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ လႄႈ ယႃႈမႃႉ WY သွင်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ 1-ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႉ WY 26,200-မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉပွၼ်၊ လႄႈႁူႉပႃးၸိုဝ်ႈ တီႈယူႇ ၸဝ်ႈၵႃႉယႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ တူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ လႄႈ ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၶဵဝ်းတွင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ႁႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်