ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႇဢွပ်း ဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸူးပၼ်ၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 4 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ  လႆႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY တင်းၼမ်။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇ ဝဵင်း ၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႇၼႆ  ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မျဵဝ်းတူႇ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 700-သႅၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ-WY 46,300-မဵတ်ႉ (ၼိုင်ႈမဵတ်ႉလႂ် 1,500-ပျႃး) ႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း 69,450,000-ပျႃး လႄႈတင်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ 2-ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း လုင်းၺုၼ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်းၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်