ၶၢဝ်ႇပွတ်း

သွင်ၽူဝ်မေး ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04/12/2017 ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သွင်ၽူဝ်မေး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း + ၼၢင်းဢေယူင်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်း 300,000-ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်ပျႃး) ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မူႇၸေႊ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉသေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29/11/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မူႇၸုမ်းဢူၺ်းၵေႃႉလီ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၸေႊၾၢင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်းထိုင် RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈထုင်ႉမၢဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း သွင်ၽူဝ်မေး ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA