ၶၢဝ်ႇပွတ်း

ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုဝ်ႉၶွမ်း Computer လႄႈ သိူဝ်ႈ တင်းၼမ်ၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS

ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းဢူပ်ႇဢွမ်ႉဢႃႊရီႊ ၸႄႈ တွၼ်ႈၽူႈၵဵတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ သိုဝ်ႉၶွမ်း (Computer) လႄႈ သိူဝ်ႈ တင်းၼမ်  ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် RCSS ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 October 2017 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးသႅင် သိုဝ်ႉၶွမ်း (Computer) 13 လုၵ်ႈ လႄႈ  သိူဝ်ႈ 1,600 ၽိုၼ် ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS  ၼႆယဝ်ႉ ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS သေ တေဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸၢႆးသႅင် ၸွႆႈထႅမ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၸႅၵ်ႇသူင်ႇထိုင်ၵႂႃႇတီႈ  ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈပူၵ်းပွင်   RCSS  ၵုမ်းၵမ်သေ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ   ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ် သုၼ်ႇမုၼ်း လႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုဝ်ႉၶွမ်း Computer လႄႈ သိူဝ်ႈ တင်းၼမ်ၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS