ၶၢဝ်ႇပွတ်း

မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 July 2017 မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ယႃႈယႃတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ႈယႃႈယႃတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 543,000 ပျႃး ၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ယင်းၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းမင်ႇၵလႃႇ ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၶဝ်ထႅင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၊ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၊ ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉပၢင်တိုၵ်း ၼိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်ၵူႈတီႈ လႄႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူၺ်းထိုင်ယူႇၸွမ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  လႄႈ ၽႅၼ်လိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA